Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Đánh giá và đề xuất cơ chế quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai cho phát triển bền vững”

Tác giả: Nguyễn Minh Thông, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Quản lý đất đai; Mã số: 62850103. Nhóm ngành: Môi trường và bảo vệ môi trường.

Người hướng dẫn chính: PGS.TS Phan Trung Hiền - Trường Đại học Cần Thơ.

Thời gian bảo vệ: 8 giờ thứ 7 ngày 10 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 24

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI