Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN

GS. TS. Hà Thanh Toàn
Chủ tịch

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

- Email: httoan@ctu.edu.vn

- ĐT: 0292 3830 604

» Lý lịch khoa học

PGS. TS. Nguyễn Hiếu Trung
Phó Chủ tịch

Phó Hiệu trưởng

- Email: nhtrung@ctu.edu.vn

- ĐT: 0292 3834 746

» Lý lịch khoa học

PGS. TS. Trần Trung Tính
Phó Chủ tịch

Phó Hiệu trưởng phụ trách

- Email: tttinh@ctu.edu.vn

- ĐT: 0292 3872 098

» Lý lịch khoa học

GS. TS. Trần Ngọc Hải
Phó Chủ tịch

Phó Hiệu trưởng

- Email: tnhai@ctu.edu.vn

- ĐT: 0292 3872 202

» Lý lịch khoa học

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương
Thành viên

Chủ tịch Hội đồng Trường

Email: ntphuong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 099

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền
Thành viên

Trường Thủy sản

Email: ttthien@ctu.edu.vn

» Lý lịch khoa học

PGS. TS. Lê Việt Dũng
Thành viên

Trường Nông nghiệp

Email: lvdung@ctu.edu.vn

» Lý lịch khoa học

TS. Phan Huy Hùng
Thành viên

Giám đốc, Trung tâm Quản lý chất lượng

Email: phhung@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 171

» Lý lịch khoa học

TS. Nguyễn Văn Cương
Thành viên

Hiệu trường Trường Bách Khoa

Email: nvcuong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 149

» Lý lịch khoa học

TS. Ngô Bá Hùng
Thành viên

Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

Email: nbhung@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3734 711

» Lý lịch khoa học

TS. Lê Ngọc Triết
Thành viên

Trưởng khoa, Khoa Khoa học Chính trị

Email: lntriet@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 003

» Lý lịch khoa học

PGS. TS. Ngô Thanh Phong
Thành viên

Trưởng khoa, Khoa Khoa học Tự nhiên

Email: ngophong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 089

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Kim Châu
Thành viên

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Email: nkchau@ctu.edu.vn@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 016

» Lý lịch khoa học

PGS. TS. Trương Đông Lộc
Thành viên

Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế

Email: tdloc@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3734 617

» Lý lịch khoa học

ThS. Diệp Thành Nguyên
Thành viên

Phó Trưởng khoa, Khoa Luật

Email: dtnguyen@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 022

» Lý lịch khoa học

TS. Nguyễn Xuân Hoàng
Thành viên

Phó Trưởng khoa, Khoa Môi trường và TNTN

Email: nxhoang@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 299

» Lý lịch khoa học

PGS. TS. Phương Hoàng Yến
Thành viên

Phó Trưởng khoa, Khoa Ngoại ngữ

Email: phyen@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292.3780 798

» Lý lịch khoa học

PGS. TS. Nguyễn Trọng Ngữ
Thành viên

Phó Hiệu trưởng Trường Nông nghiệp

Email: ntngu@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3830 784

» Lý lịch khoa học

TS. Cao Quốc Nam
Thành viên

Phó Trưởng khoa, Khoa Phát triển nông thôn

Email: cqnam@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0293 3869 531

» Lý lịch khoa học

PGS. TS. Trần Thanh Trúc
Thành viên

Phó Trưởng khoa, Khoa Sau đại học

Email: tttruc@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 079

» Lý lịch khoa học

TS. Huỳnh Anh Huy
Thành viên

Trưởng khoa, Khoa Sư phạm

Email: hahuy@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 183

» Lý lịch khoa học

GS. TS. Vũ Ngọc Út
Thành viên

Hiệu trưởng Trường Thủy sản

Email: vnut@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 201

» Lý lịch khoa học

TS. Nguyễn Văn Hòa
Thành viên

Trưởng Khoa, Khoa Giáo dục thể chất

Email: vanhoa@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 158

» Lý lịch khoa học

PGS. TS. Nguyễn Minh Chơn
Thành viên

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Email: nmchon@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 306

» Lý lịch khoa học

TS. Vũ Anh Pháp
Thành viên

Phó Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Email: vaphap@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 037

» Lý lịch khoa học

ThS. Trịnh Trung Hưng
Thành viên

Phó Giám đốc, Trung tâm Liên kết đào tạo

Email: trunghung@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3650 888

ThS. Đào Phong Lâm
Thành viên

Phó Giám đốc, Trung tâm Quản lý chất lượng

Email: dplam@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 170

» Lý lịch khoa học

TS. Nguyễn Thành Tường
Thành viên

Trưởng phòng, Phòng Công tác sinh viên

Email: nttuong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 179

» Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Minh Trí
Thành viên

Trưởng phòng, Phòng Đào tạo

Email: nmtri@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 166

» Lý lịch khoa học

PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi
Thành viên

Trưởng phòng, Phòng Quản lý Khoa học

Email: lndkhoi@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 174

» Lý lịch khoa học

Ông. Lê Phi Hùng
Thành viên

Phòng Tổ chức Cán bộ

Email: lphung@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 172

» Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Văn Duyệt
Thành viên

Trưởng phòng, Phòng Tài chính

Email: nvduyet@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 662

» Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Văn Trí
Thành viên

Trưởng phòng, Phòng Quản trị Thiết bị

Email: nvtri@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 189

» Lý lịch khoa học

Chức năng

Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Cần Thơ có chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng về chiến lược và giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục.

Nhiệm vụ

Hội đồng có các nhiệm vụ như sau:

1. Tư vấn cho Hiệu trưởng nhà trường trong việc xây dựng tầm nhìn về đảm bảo chất lượng, chiến lược ĐBCL trường và CTĐT.

2. Tư vấn việc lựa chọn, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp, việc kiểm định chất lượng đối với nhà trường và CTĐT.

3. Tư vấn việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách, quy trình quản lý nhằm đảm bảo và khuyến khích việc duy trì và tăng cường chất lượng giáo dục.

4. Hỗ trợ Hiệu trưởng về một số mặt công tác mang tính chuyên môn liên quan đến công tác ĐBCL.

5. Tư vấn việc tăng cường các điều kiện ĐBCL.

6. Tư vấn về công tác hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực ĐBCL.

7. Tư vấn và hỗ trợ cho Hiệu trưởng thực hiện đánh giá và công nhận nội bộ chất lượng CTĐT.

8. Tư vấn việc phát triển dịch vụ liên quan đến ĐBCL và KĐCL.

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI