Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-
BAN THƯỜNG VỤ

Nguyễn Thanh Phương
Bí thư

Email: ntphuong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 099

» Lý lịch khoa học

 

Trần Trung Tính
Ủy viên

Email: tttinh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 098

» Lý lịch khoa học

Nguyễn Hiếu Trung
Ủy viên

Email: nhtrung@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 660

» Lý lịch khoa học

Lê Khương Ninh
Ủy viên

Email: lkninh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3734 618

Nguyễn Thị Kim Loan
Ủy viên

Email: ntkloan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 188

BAN CHẤP HÀNH

 

Nguyễn Thanh Phương
Ủy viên

Trưởng ban Tổ chức

Email: ntphuong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 099

Lê Khương Ninh
Ủy viên

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Email: lkninh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3734 618

Trần Trung Tính
Ủy viên

Trưởng ban Chuyên môn

Email: tttinh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 098

Nguyễn Thị Kim Loan
Ủy viên

Trưởng ban Tổ chức

Email: ntkloan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 188

Lý Nguyễn Bình
Ủy viên

Phó Trưởng ban Tuyên giáo

Email: lnbinh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3830 789

Nguyễn Văn Duyệt
Ủy viên

Ủy viên Ban Chuyên môn

Email: nvdtuyet@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 662

Trần Ngọc Hải
Ủy viên

Ủy viên Ban Chuyên môn

Email: tnhai@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 202

Phan Trung Hiền
Ủy viên

Ủy viên Ban Tuyên giáo

Email: pthien@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 023

Nguyễn Hữu Hòa
Ủy viên

Ủy viên Ban Chuyên môn

Email: nhhoa@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3734 715

Huỳnh Anh Huy
Ủy viên

Ủy viên Ban Chuyên môn

Email: hahuy@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 183

Lê Văn Lâm
Ủy viên

Ủy viên Ban Chuyên môn

Email: lvlam@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 160

Nguyễn Chí Ngôn
Ủy viên

Ủy viên Ban Chuyên môn

Email: ncngon@ctu.edu.vn

Ngô Thanh Phong
Ủy viên

Ủy viên Ban Dân vận

Email: ntphong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 089

Trần Văn Phú
Ủy viên

Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức

Email: tvphu@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 282

Lê Thanh Sơn
Ủy viên

Ủy viên Ban Tổ chức, Ủy viên Ban Tuyên giáo

Email: ltson@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 661

Phạm Phương Tâm
Ủy viên

Ủy viên Ban Chuyên môn

Email: pptam@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 222

Bùi Thanh Thảo
Ủy viên

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên Ban Tổ chức

Email: btthao@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 015

Lê Ngọc Triết
Ủy viên

Ủy viên Ban Dân vận

Email: lntriet@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 003

Nguyễn Minh Trí
Ủy viên

Phó Trưởng ban Chuyên môn

Email: nmtri@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 166

Nguyễn Hiếu Trung
Ủy viên

Trưởng ban Tuyên giáo

Email: nhtrung@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 660

Nguyễn Thanh Tường
Ủy viên

Trưởng ban Dân vận

Email: nhtrung@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 179

Dương Thị Tuyền
Ủy viên

Phó Trưởng ban Dân vận

Email: dttuyen@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 143

Phương Hoàng Yến
Ủy viên

Ủy viên Ban Chuyên môn

Email: phyen@ctu.edu.vn

Điện thoại:0292.3780 798

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI