Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

GS. TS. Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Email: ntphuong@ctu.edu.vn

      ThS. Trần Văn Phú, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Email: tvphu@ctu.edu.vn

 

GS. TS. Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch, Email: ntphuong@ctu.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn, P. Chủ tịch, Email: ncngon@ctu.edu.vn

TS. Lê Thanh Sơn, Thư ký Hội đồng Trường, Email: ltson@ctu.edu.vn

PGS.TS. Trần Trung Tính, Hiệu trưởng, Email: tttinh@ctu.edu.vn

GS.TS. Trần Ngọc Hải, P. Hiệu trưởng, Email: tnhai@ctu.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung, P. Hiệu trưởng, Email: nhtrung@ctu.edu.vn

ThS. Dương Thị Tuyền, Chủ tịch Công đoàn Trường, Email: dttuyen@ctu.edu.vn

ThS. Trần Thị Thủy Tiên, Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường, Email: thuytien@ctu.edu.vn

PGS. TS. Ngô Thanh Phong, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Trường, Email: ngophong@ctu.edu.vn

Trường Bách khoa

TS. Nguyễn Văn Cương, Hiệu trưởng, Email: nvcuong@ctu.edu.vn

TS. Trần Thanh Hùng, P. Hiệu trưởng, Email: tthung@ctu.edu.vn

ThS. Hồ Ngọc Tri Tân , P. Hiệu trưởng, Email: hnttan@ctu.edu.vn

PGS.TS. Trần Văn Tỷ , P. Hiệu trưởng, Email: tvty@ctu.edu.vn

Trường Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông

TS. Nguyễn Hữu Hòa, Hiệu trưởng, Email: nhhoa@ctu.edu.vn

PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp, P. Hiệu trưởng, Email: hxhiep@ctu.edu.vn

TS. Ngô Bá Hùng, P. Hiệu trưởng, Email: nbhung@ctu.edu.vn

PGS. TS. Phạm Nguyên Khang, P. Hiệu trưởng, Email: pnkhang@ctu.edu.vn

Trường Kinh Tế

PGS. TS. Lê Khương Ninh, Hiệu trưởng, Email: lkninh@ctu.edu.vn

PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải, P. Hiệu trưởng, Email: ltdhai@ctu.edu.vn

PGS. TS. Trương Đông Lộc, P. Hiệu trưởng, Email: tdloc@ctu.edu.vn

PGS. TS. Phan Anh Tú, P. Hiệu trưởng, Email: patu@ctu.edu.vn

Trường Nông Nghiệp

PGS. TS. Lê Văn Vàng , Hiệu trưởng, Email: lvvang@ctu.edu.vn

PGS. TS. Châu Minh Khôi, P. Hiệu trưởng, Email: cmkhoi@ctu.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Trọng Ngữ, P. Hiệu trưởng, Email: ntngu@ctu.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Khang, P. Hiệu trưởng, Email: ntkkhang@ctu.edu.vn

Trường Thủy sản

GS. TS. Vũ Ngọc Út, Hiệu trưởng, Email: vnut@ctu.edu.vn

PGS. TS. Trần Minh Phú, P. Hiệu trưởng, Email: tmphu@ctu.edu.vn

PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hoa, P. Hiệu trưởng, Email: ttthoa@ctu.edu.vn

PGS. TS. Huỳnh Trường Giang, P. Hiệu trưởng, Email: htgiang@ctu.edu.vn

Khoa Dự bị Dân tộc

ThS. Nguyễn Hoàng Long, Trưởng khoa, Email: nhlong@ctu.edu.vn

Khoa Khoa học Chính trị

TS. Lê Ngọc Triết, Trưởng Khoa, Email: lntriet@ctu.edu.vn

TS. Trần Văn Hiếu, P. Trưởng Khoa, Email: tvhieu@ctu.edu.vn

TS. Phạm Văn Búa, P. Trưởng Khoa, Email: pvbua@ctu.edu.vn

Khoa Khoa học Tự nhiên

PGS. TS. Ngô Thanh Phong, Trưởng Khoa, Email: ngophong@ctu.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Thành Tiên, P. Trưởng Khoa, Email: nttien@ctu.edu.vn

PGS. TS. Võ Văn Tài, P. Trưởng Khoa, Email: vvtai@ctu.edu.vn

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

TS. Bùi Thanh Thảo, Trưởng khoa, Email: btthao@ctu.edu.vn

TS. Tạ Đức Tú, P. Trưởng khoa, Email: tdtu@ctu.edu.vn

TS. Huỳnh Văn Đà, P. Trưởng khoa, Email: hvda@ctu.edu.vn

Khoa Luật

PGS. TS. Phan Trung Hiền, Trưởng Khoa, Email: pthien@ctu.edu.vn

ThS. Diệp Thành Nguyên, P. Trưởng Khoa, Email: dtnguyen@ctu.edu.vn

TS. Cao Nhất Linh, P. Trưởng Khoa, Email: nhatlinh@ctu.edu.vn

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

PGS. TS. Nguyễn Văn Công, Trưởng Khoa, Email: nvcong@ctu.edu.vn

TS. Nguyễn Xuân Hoàng, P. Trưởng Khoa, Email: nxhoang@ctu.edu.vn

ThS. Lê Hoàng Việt, P. Trưởng Khoa, Email: lhviet@ctu.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Xuân Lộc, P. Trưởng Khoa, Email: nxloc@ctu.edu.vn

Khoa Ngoại ngữ

PGS. TS. Trịnh Quốc Lập, Trưởng khoa, Email: tqlap@ctu.edu.vn

PGS. TS. Phương Hoàng Yến, P. Trưởng Khoa, Email: phyen@ctu.edu.vn

TS. Diệp Kiến Vũ, P. Trưởng Khoa, Email: dkvu@ctu.edu.vn

Khoa Phát triển Nông thôn

TS. Lê Thanh Sơn, P. Trưởng Khoa phụ trách, Email: ltson@ctu.edu.vn

TS. Cao Quốc Nam, P. Trưởng Khoa, Email: cqnam@ctu.edu.vn

TS. Nguyễn Thiết, P. Trưởng Khoa, Email: nthiet@ctu.edu.vn

Khoa Sau Đại học

PGS. TS. Mai Văn Nam, Trưởng Khoa, Email: mvnam@ctu.edu.vn

PGS. TS. Trần Thanh Trúc, P. Trưởng Khoa, Email: tttruc@ctu.edu.vn

Khoa Sư Phạm

TS. Huỳnh Anh Huy, Trưởng Khoa, Email: hahuy@ctu.edu.vn

GS. TS. Lâm Quốc Anh, P. Trưởng Khoa, Email: quocanh@ctu.edu.vn

PGS. TS. Trần Văn Minh, P. Trưởng Khoa, Email: tvminh@ctu.edu.vn

TS. Lê Văn Nhương, P. Trưởng Khoa, Email: lvnhuong@ctu.edu.vn

Trường THPT Thực hành Sư phạm

PGS. TS. Trần Văn Minh, Hiệu trưởng, Email: tvminh@ctu.edu.vn

ThS. Phạm Minh Khánh, P. Hiệu trưởng, Email: pmkhanh@ctu.edu.vn

TS. Huỳnh Thị Thúy Diễm, P. Hiệu trưởng, Email: httdiem@ctu.edu.vn

Khoa giáo dục thể chất

TS. Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Khoa, Email: vanhoa@ctu.edu.vn

TS. Lê Bá Tường, P. Trưởng Khoa, Email: lbtuong@ctu.edu.vn

TS. Nguyễn Thanh Liêm, P. Trưởng Khoa, Email: thanhliem@ctu.edu.vn

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh

PGS. TS. Trần Trung Tính, Giám đốc, Email: tttinh@ctu.edu.vn

Đại tá. ĐH. Cao Ngọc Báu, P. Giám đốc, Email: cnbau@ctu.edu.vn

Trung tá. ĐH. Vũ Đình Phương, P. Giám đốc, Email: vdphuong@ctu.edu.vn

Viện Nghiên cứu Biến Đổi Khí Hậu

PGS, TS. Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng, Email: vpdtri@ctu.edu.vn

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

TS. Đặng Kiều Nhân, Viện trưởng, Email: dknhan@ctu.edu.vn

TS. Vũ Anh Pháp, P. Viện trưởng, Email: vaphap@ctu.edu.vn

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

PGS. TS. Nguyễn Văn Thành, Viện trưởng, Email: nvthanh@ctu.edu.vn

PGS. TS. Lý Nguyễn Bình, P. Viện trưởng, Email: lnbinh@ctu.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Pha, P. Viện trưởng, Email: ntpha@ctu.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Công Hà, P. Viện trưởng, Email: ncha@ctu.edu.vn

Trung tâm Công nghệ Phần mềm

ThS. Lê Hoàng Thảo, Giám đốc, Email: lhthao@ctu.edu.vn

TS. Trần Hoàng Việt, P. Giám đốc, Email: thviet@ctu.edu.vn

TS. Trương Xuân Việt, P. Giám đốc, Email: txviet@ctu.edu.vn

Trung tâm Liên kết Đào tạo

PGS. TS. Phạm Phương Tâm, Giám đốc, Email: pptam@ctu.edu.vn

ThS. Phạm Thị Ngọc Sương, P. Giám đốc, Email: ptnsuong@ctu.edu.vn

ThS. Trịnh Trung Hưng, P. Giám đốc, Email: trunghung@ctu.edu.vn

Trung tâm Ngoại ngữ

TS. Lưu Nguyễn Quốc Hưng, Giám đốc, Email: lnqhung@ctu.edu.vn

ThS. Võ Phạm Trinh Thư, P. Giám đốc, Email: vptthu@ctu.edu.vn

Văn phòng Trường Đại học Cần Thơ

TS. Trần Thanh Điền, Chánh văn phòng, Email: ttdien@ctu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Liên, P. Chánh văn phòng, Email: ntnlien@ctu.edu.vn

Phòng Công tác Chính trị

ThS. Trần Thiện Bình, Trưởng phòng, Email: ttbinh@ctu.edu.vn 

Phòng Công tác Sinh viên

TS. Nguyễn Thanh Tường, Trưởng phòng, Email: nttuong@ctu.edu.vn

ThS. Phạm Văn Hiền, P. Trưởng phòng, Email: pvhien@ctu.edu.vn

ThS. Phan Quang Vinh, P. Trưởng phòng, Email: pqvinh@ctu.edu.vn

Phòng Đào tạo

ThS. Nguyễn Minh Trí, Trưởng phòng, Email: nmtri@ctu.edu.vn

ThS. Nguyễn Hứa Duy Khang, P.Trưởng phòng, Email: nhdkhang@ctu.edu.vn

ĐH. Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn, P.Trưởng phòng, Email: nktson@ctu.edu.vn

Phòng Hợp tác Quốc tế

TS. Lê Văn Lâm, Trưởng phòng, Email: lvlam@ctu.edu.vn

PGS. TS. Hứa Thái Nhân, P. Trưởng phòng, Email: htnhan@ctu.edu.vn

Phòng Quản lý Khoa học

PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Trưởng phòng, Email: lndkhoi@ctu.edu.vn

PGS. TS. Phạm Minh Đức, P. Giám đốc, Email: pmduc@ctu.edu.vn

Phòng Tài chính

ThS. Nguyễn Văn Duyệt, Trưởng phòng, Email: nvduyet@ctu.edu.vn

ThS. Vũ Xuân Nam, P. Trưởng phòng, Email: vxnam@ctu.edu.vn

Phòng Thanh tra - Pháp chế

TS. Nguyễn Lan Hương, Trưởng phòng, Email: nlhuong@ctu.edu.vn

ThS. Lâm Bá Khánh Toàn, P. Trưởng phòng, Email: lbktoan@ctu.edu.vn

Phòng Tổ chức Cán bộ

ThS. Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng phòng, Email: ntkloan@ctu.edu.vn

Phòng Quản trị - Thiết bị

ThS. Nguyễn Văn Trí, Trưởng phòng, Email: nvtri@ctu.edu.vn

ThS. Lê Thành Phiêu, P. Trưởng phòng, Email: ltphieu@ctu.edu.vn

ThS. Trần Chinh Phong, P. Trưởng phòng, Email: tcphong@ctu.edu.vn

Ban Quản lý Dự án Nâng cấp trường Đại học Cần Thơ

PGS. TS. Trần Trung Tính, Giám đốc, Email: tttinh@ctu.edu.vn

TS. Trần Thanh Điền, P. Giám đốc, Email: ttdien@ctu.edu.vn

ThS. Trần Hoàng Tuấn, P. Giám đốc, Email: hoangtuan@ctu.edu.vn

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ

PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi,  Giám đốc, Email: lndkhoi@ctu.edu.vn

Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ

ThS. Lý Thị Bích Phượng, P. Giám đốc phụ trách, Email: ltbphuong@ctu.edu.vn

ThS. Võ Thị Bích Thảo, P. Giám đốc, Email: vtbthao@ctu.edu.vn

Trung tâm Học liệu

ĐH. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, P. Giám đốc phụ trách, Email: nttrinh@ctu.edu.vn

ThS. Võ Duy Bằng, P. Giám đốc, Email: vdbang@ctu.edu.vn

ThS. Võ Văn Mấy Năm, P. Giám đốc, Email: vvmnam@ctu.edu.vn

Trung tâm Quản lý chất lượng

TS. Phan Huy Hùng, Giám đốc, Email: phhung@ctu.edu.vn

ThS. Đào Phong Lâm, P. Giám đốc, Email: dplam@ctu.edu.vn

ThS. Phan Minh Nhật, P. Giám đốc, Email: pmnhat@ctu.edu.vn

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

ThS. Lưu Trùng Dương, Giám đốc, Email: luutd@ctu.edu.vn

ThS. Lê Thanh Sang, P. Giám đốc, Email: ltsang@ctu.edu.vn

Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên

PGS. TS. Trần Cao Đệ, Giám đốc, Email: tcde@ctu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo, P. Giám đốc, Email: ntphuongthao@ctu.edu.vn

ThS. Trần Thị Thủy Tiên, P. Giám đốc, Email: thuytien@ctu.edu.vn

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

TS. Trần Thanh Điện, Giám đốc, Email: thanhdien@ctu.edu.vn

ĐH. Nguyễn Thị Kim Quyên, P. Giám đốc, Email: kimquyen@ctu.edu.vn

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

GS. TS. Trần Ngọc Hải, Tổng biên tập, Email: tnhai@ctu.edu.vn

TS. Trần Thanh Điện , P. Tổng biên tập, Email: thanhdien@ctu.edu.vn

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI