PHÒNG BAN VÀ TRUNG TÂM TRỰC THUỘC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

Điện thoại: 0292 3830302

Website: https://dpa.ctu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ viên chức và sinh viên, đề xuất với Hiệu trưởng chủ trương và biện pháp về công tác này. Tổ chức học tập các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương của Nhà nước, của Bộ, ngành đồng thời tổ chức sinh hoạt chính trị, thời sự đầu năm, đầu khóa cho sinh viên và cán bộ viên chức. Giáo dục pháp luật, thẩm mỹ cho sinh viên, tổ chức đời sống văn hóa trong Trường, tổ chức các đợt sinh hoạt chung trong Trường. Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nếp sống văn minh, trường xanh-sạch- đẹp.

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Điện thoại: 0292 3872177

Website: https://dsa.ctu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, quy định của Trường liên quan đến học bổng, học phí, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn sinh viên (học tập, đời sống, chỗ ở, việc làm...); Chăm sóc sức khỏe; Quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú trong thời gian học tập tại Trường Đại học Cần Thơ.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Điện thoại: 0292 3831156

Website: https://daa.ctu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng thực hiện công tác định hướng, xây dựng và phát triển ngành nghề đào tạo; công tác tuyển sinh; kế hoạch đào tạo; quy định và quy trình đào tạo; công tác tổ chức giảng dạy; công tác xét tốt nghiệp, cấp phát văn bằng và chứng chỉ; biên soạn giáo trình cho các loại hình đào tạo bậc đại học và bậc cao đẳng hệ chính quy và hệ dự bị bị đại học.

 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điện thoại: 0292 3838262

Website: https://dir.ctu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cho Hiệu truởng và Ban giám hiệu trong việc tổ chức thực hiện các mặt công tác hợp tác quốc tế của Trường. Thực hiện các thủ tục duyệt xét dự án theo như yêu cầu của đề án, dự án và qui định của nhà nước. Tham gia quản lý và thực hiện dự án do Ban giám hiệu chỉ định, hỗ trợ nghiệp vụ và cung cấp thông tin cho các đơn vị lập đề án, dự án, quản lý những dự án đang thực hiện. Dự thảo và ký kết các dự án hợp tác quốc tế, lập kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm.

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Điện thoại: 0292 3831530 / 3838237

Website: https://dap.ctu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Giúp Hiệu trưởng và Ban giám hiệu tổ chức, điều hành toàn bộ các hoạt động hành chính và văn thư của Trường. Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban giám hiệu với các cơ quan khác và giữa Ban giám hiệu với các đơn vị, cán bộ công nhân viên và sinh viên trong Trường. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác lập kế hoạch, theo dõi việc thực hiện kế hoạch và công tác thi đua khen thưởng của Trường.

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Điện thoại: 0292 3872175/ 3830428

Website: https://dra.ctu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Giúp Hiệu trưởng và Ban giám hiệu quản lý toàn bộ hoạt động khoa học công nghệ của Trường. Chức năng chính của Phòng là quản lý, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Trường từng năm và kế hoạch 5 năm, quản lý hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, xuất bản Tạp chí Khoa học.

 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Điện thoại: 0292 3872172

Website: https://dfm.ctu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban Giám Hiệu trong công tác quy hoạch, quản lý sử dụng cơ sở vật chất trong Trường; quản lý và giám sát việc sữa chữa thường xuyên các công trình nhà cửa - vật kiến trúc, hệ thống điện - nước - điện thoại; quản lý các nhà học dùng chung, cảnh quan môi trường; theo dõi, quản lý mua sắm, xử lý tài sản, công cụ và vật liệu phục vụ cho giảng dạy, học tập và NCKH trong trường.

 

PHÒNG TÀI CHÍNH

Điện thoại: 0292 3832662

Website: https://dfa.ctu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cho Hiệu trưởng phương hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, đúng qui chế. Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài Trường; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính; tham mưu xét duyệt dự toán thu, chi hằng năm của các đơn vị trực thuộc

 

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

Điện thoại: 0292 3872114

Website: https://dl.ctu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện quyền thanh tra nhà nước về giáo dục và đào tạo trong phạm vi Nhà trường nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường. Tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Trường ĐHCT theo qui định của pháp luật về thanh tra. Bảo đảm cho Nhà trường hoạt động theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Điện thoại: 0292 3832664

Website: https://dp.ctu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Giúp hiệu trưởng trong công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, kiện toàn tổ chức bộ máy; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức; thực hiện công tác bảo vệ an toàn cơ quan, an ninh trật tự trong Trường.

TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ

Điện thoại: 0292 3734652 / 3734653

Website: https://ctts.ctu.edu.vn/

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc chỉ đạo phát triển các hoạt động sản xuất và dịch vụ. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các hoạt động sản xuất dịch vụ trong toàn Trường, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị, các đầu mối thực hiện công tác sản xuất và dịch vụ.

 

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Điện thoại: 0292 3734234

Website: http://ctc.ctu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học theo hình thức giáo dục Từ xa theo đúng các quy chế, quy định do Bộ Giáo dục Đào tạo và Trường Đại học Cần Thơ ban hành. Trung tâm Đào tạo Từ xa là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo chi phí hoạt động, có tích lũy và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành.

 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Điện thoại: 0292 3872167

Website: http://qat.ctu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển hệ thống Đảm bảo chất lượng của Trường làm việc có hiệu quả, liên kết với các đơn vị có liên quan bên ngoài để trao đổi kinh nghiệm và thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với quốc gia và quốc tế; tư vấn Ban Giám hiệu và hỗ trợ các khoa, bộ môn thực hiện đảm bảo chất lượng phục vụ giáo dục-đào tạo tại Đại học Cần Thơ và tư vấn nghiệp vụ các đơn vị giáo dục và đào tạo khác trong khu vực.

Các hoạt động chính

1. Kiểm định chất lượng trường ĐHCT theo tiêu chuẩn Châu Âu năm 2003;

2. Thực hành chương trình cơ bản về kiểm định chất lượng trên 10 tiêu chuẩn và 53 tiêu chí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- 2004-2006: tự đánh giá và được công nhận đạt chuẩn (92,86% thành viên Hội đồng đánh giá Quốc gia chấp thuận Trường ĐHCT đạt chuẩn quốc gia)

- 2009: tự đánh giá giữa kỳ

3. Tự đánh giá 15 chương trình đào tạo trong năm 2008.

4. Áp dụng kiểm định theo tiêu chuẩn AUN cho các chương trình đào tạo: tự đánh giá và kiểm định nội bộ cho 12 chương trình đào tạo năm 2009 và 16 chương trình đào tạo năm 2010.

5. Áp dụng tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kiểm định chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông: tự đánh giá 15 chương trình đào tạo của Khoa Sư phạm năm 2009.

6. Cung cấp hệ thống học bằng hình thức tín chỉ.

7. Xây dựng chuẩn đầu ra.

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ MẠNG

Điện thoại: 0292 3830308

Website: https://inac.ctu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc xây dựng, quản lý và phát triển: cơ sở hạ tầng hệ thống máy tính, các dịch vụ và các ứng dụng trên hệ thống mạng, Website của Trường. Ngoài ra, Trung tâm còn xây dựng, quản lý và phát triển Trung tâm vận hành Mạng khu vực đồng bằng Sông Cửu Long (NOC-CT) trong hệ thống mạng Nghiên cứu và Giáo dục Việt Nam (VINAREN-TEIN2), hỗ trợ các đơn vị trong Trường về xây dựng, quản lý và phát triển mạng cục bộ và các Website của các đơn vị. Hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong Trường trong việc sử dụng các dịch vụ và các ứng dụng trên hệ thống mạng Trường.

 

NHÀ XUẤT BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Điện thoại: 0292 3839981

Website: https://ph.ctu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Nhà xuất bản Trường Đại học Cần Thơ (NXB-ĐHCT) được thành lập năm 2009, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Luật Xuất bản. NXB-ĐHCT có chức năng tổ chức, quản lý, in ấn, xuất bản và phát hành các loại ấn phẩm về khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn cũng như các ấn phẩm về quản lý, thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà nước có nhu cầu, bao gồm các loại sách, báo, bưu thiếp, tranh, ảnh, lịch các loại, catalog, mẫu chứng chỉ, ấn phẩm điện tử, băng đĩa và dịch thuật tài liệu từ tiếng nước ngoài.

Nhà xuất bản Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp hoạt động có thu, có tư cách pháp nhân, có tài khoản ngân hàng và con dấu riêng, có quyền và nghĩa vụ dân sự, chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối tượng phục vụ của NXB-ĐHCT là các cơ quan ban ngành của Đảng và chính phủ; đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và quản lý tại các viện, các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, các trường tiểu học trong vùng ĐBSCL; học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên và học sinh tại các trường đại học, cao đẳng và trung học trong cả nước

 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 22892139

Đang trực tuyến: 516