ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRƯỜNG ĐHCT

ĐẢNG ỦY

GS. TS. Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GS. TS. Hà Thanh Toàn, P. Bí thư, Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Lê Phi Hùng, P. Bí thư, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

GS. TS. Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn, P. Chủ tịch, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Lê Thanh Sơn, Thư ký Hội đồng Trường, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BAN GIÁM HIỆU

GS. TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS.TS. Trần Trung Tính, P. Hiệu trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GS.TS. Trần Ngọc Hải, P. Hiệu trưởng, Email: tnhai@ctu.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung, P. Hiệu trưởng, Email: nhtrung@ctu.edu.vn

LÃNH ĐẠO CÁC ĐOÀN THỂ

ThS. Dương Thị Tuyền, Chủ tịch Công đoàn Trường, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐH. Trần Thị Thủy Tiên, Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Ngô Thanh Phong, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Trường, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU

Khoa Công Nghệ

TS. Nguyễn Văn Cương, Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Trần Thanh Hùng, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Hồ Ngọc Tri Tân , P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS.TS. Trần văn Tỷ , P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông

TS. Nguyễn Hữu Hòa, Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Ngô Bá Hùng, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Phạm Nguyên Khang, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Dự bị Dân tộc

ThS. Nguyễn Hoàng Long, Trưởng khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Sơn Chanh Đa, P. Trưởng khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Khoa học Chính trị

TS. Lê Ngọc Triết, Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Trần Văn Hiếu, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Phạm Văn Búa, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Khoa học Tự nhiên

PGS. TS. Bùi Thị Bửu Huê, Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Ngô Thanh Phong, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Võ Văn Tài, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

TS. Thái Công Dân, Trưởng khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Nguyễn Kim Châu, P. Trưởng khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Bùi Thanh Thảo, P. Trưởng khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Kinh Tế

PGS. TS. Lê Khương Ninh, Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Trương Đông Lộc, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Phan Anh Tú, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Luật

TS. Lê Thị Nguyệt Châu, Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Phan Trung Hiền, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Diệp Thành Nguyên, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

PGS. TS. Nguyễn Văn Công, Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Nguyễn Xuân Hoàng, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Lê Hoàng Việt, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Nguyễn Xuân Lộc, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Ngoại ngữ

PGS. TS. Trịnh Quốc Lập, Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Trần Văn Lựa, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Phương Hoàng Yến, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Diệp Kiến Vũ, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Nông Nghiệp

PGS. TS. Lê Văn Vàng , Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Lý Nguyễn Bình, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Châu Minh Khôi, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Nguyễn Trọng Ngữ, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Phát triển Nông thôn

PGS. TS. Nguyễn Duy Cần, Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Cao Quốc Nam, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Nguyễn Thiết, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Sau Đại học

PGS. TS. Mai Văn Nam, Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Trần Thanh Trúc, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Sư Phạm

TS. Huỳnh Anh Huy, Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GS. TS. Lâm Quốc Anh, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Trần Văn Minh, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Lê Văn Nhương, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Thủy sản

PGS. TS. Trương Quốc Phú, Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GS. TS. Vũ Ngọc Út, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Nguyễn Thanh Long, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Trần Minh Phú, P. Trưởng Khoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trường THPT Thực hành Sư phạm

PGS. TS. Trần Văn Minh, Hiệu trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phạm Minh Khánh, P. Hiệu trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Huỳnh Thị Thúy Diễm, P. Hiệu trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn giáo dục thể chất

TS. Nguyễn Văn Hòa, Trưởng bộ môn, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Lê Bá Tường, P. Trưởng bộ môn, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thanh Liêm, P. Trưởng bộ môn, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh

GS. TS. Hà Thanh Toàn, Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đại tá. ĐH. Nguyễn Vinh Ninh, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đại tá. ĐH. Cao Ngọc Báu, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viện Nghiên cứu Biến Đổi Khí Hậu

PGS. TS. Nguyễn Hiếu Trung, Viện trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS, TS. Văn Phạm Đăng Trí, P. Viện trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

TS. Đặng Kiều Nhân, Viện trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Vũ Anh Pháp, P. Viện trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học

PGS. TS. Nguyễn Văn Thành, Viện trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Nguyễn Minh Chơn, P. Viện trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Nguyễn Thị Pha, P. Viện trưởng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Công nghệ Phần mềm

ThS. Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Trương Xuân Việt, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Lê Hoàng Thảo, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Liên kết Đào tạo

TS. Phạm Phương Tâm, Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phạm Thị Ngọc Sương, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Trịnh Trung Hưng, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Ngoại ngữ

TS. Lưu Nguyễn Quốc Hưng, Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Võ Phạm Trinh Thư, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

ThS. Dương Thanh Long, Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐH. Trịnh Ngọc Hòa, P. Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐH. Nguyễn Trọng Hiếu, P. Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Công tác Chính trị

ThS. Trần Thiện Bình, Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Công tác Sinh viên

TS. Nguyễn Thanh Tường, Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phạm Văn Hiền, P. Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phan Quang Vinh, P. Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Đào tạo

ThS. Nguyễn Minh Trí, Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Hứa Duy Khang, P.Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐH. Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn, P.Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Hợp tác Quốc tế

TS. Lê Văn Lâm, Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Hứa Thái Nhân, P. Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Quản lý Khoa học

PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Phạm Minh Đức, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Tài chính

ThS. Nguyễn Văn Duyệt, Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Vũ Xuân Nam, P. Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Thanh tra - Pháp chế

TS. Nguyễn Lan Hương, Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Lâm Bá Khánh Toàn, P. Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Tổ chức Cán bộ

ĐH. Lê Phi Hùng, Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thị Kim Loan, P. Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Quản trị - Thiết bị

ThS. Nguyễn Văn Trí, Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Lê Thành Phiêu, P. Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Trần Chinh Phong, P. Trưởng phòng, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Quản lý Dự án Nâng cấp trường Đại học Cần Thơ

PGS. TS. Trần Trung Tính, Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Trần Thanh Điền, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Phạm Minh Đức, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ

PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi,  Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐH. Lê Trung Hiếu, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ

TS. Trần Văn Lựa, P. Giám đốc phụ trách Quyền Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Võ Thị Bích Thảo, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Lý Thị Bích Phượng, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Học liệu

ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương, Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐH. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Võ Duy Bằng, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐH. Võ Văn Mấy Năm, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Quản lý chất lượng

TS. Phan Huy Hùng, Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Đào Phong Lâm, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phan Minh Nhật, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

ThS. Lưu Trùng Dương, Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Lê Thanh Sang, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên

PGS. TS. Trần Cao Đệ, Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐH. Trần Thị Thủy Tiên, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

ThS. Trần Thanh Điện, Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐH. Nguyễn Thị Kim Quyên, P. Giám đốc, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

GS. TS. Hà Thanh Toàn, Tổng biên tập, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GS. TS. Trần ngọc Hải, P. Tổng biên tập, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Trần Thanh Điện , Thư ký Tòa soạn, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 22891484

Đang trực tuyến: 274