Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

 

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

- Thông tư số: 36/2017/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 >> Kế hoạch thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2022-2023

 >> Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ năm học 2022-2023

-----------------------------------------

Năm học 2022-2023

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Cam kết chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 17)

b) Chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 18)

c) Chỉ tiêu tuyển sinh

d) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: Đại học | Sau đại học

đ) Giáo trình, tài liệu tham khảo

e) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ

g) Các thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học.

h) Hoạt động đào tạo theo nhiệm vụ được giao, đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp: (không có)

i) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn.

l) Hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

m) Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19)

2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên

2.3. Công khai danh sách giảng viên tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao (theo quy định tại điều 6, thông tư 23/2014/TT-BGDĐT)

2.4. Lý lịch khoa học của giảng viên

3. Công khai thu chi tài chính:

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 (Biểu mẫu 21)

-----------------------------------------

Năm học 2021-2022

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Cam kết chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 17)

b) Chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 18)

c) Chỉ tiêu tuyển sinh

d) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: Đại học | Sau đại học

đ) Giáo trình, tài liệu tham khảo

e) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ

g) Các thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học.

h) Hoạt động đào tạo theo nhiệm vụ được giao, đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp: (không có)

i) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn.

l) Hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

m) Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19)

2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên

2.3. Công khai danh sách giảng viên tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao (theo quy định tại điều 6, thông tư 23/2014/TT-BGDĐT)

2.4. Lý lịch khoa học của giảng viên

3. Công khai thu chi tài chính:

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022 (Biểu mẫu 21)

-----------------------------------------

Năm học 2020-2021

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Cam kết chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 17)

b) Chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 18)

c) Chỉ tiêu tuyển sinh

d) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: Đại học | Sau đại học

đ) Giáo trình, tài liệu tham khảo

e) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ

g) Các thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học.

h) Hoạt động đào tạo theo nhiệm vụ được giao, đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp: (không có)

i) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn.

l) Hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

m) Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19)

2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên

2.3. Công khai danh sách giảng viên tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao (theo quy định tại điều 6, thông tư 23/2014/TT-BGDĐT)

2.4. Lý lịch khoa học của giảng viên

3. Công khai thu chi tài chính:

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 (Biểu mẫu 21)

-----------------------------------------

Lượt xem: 4636

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI