Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
Trung tâm Chuyển giao Công nghệ & Dịch vụ

TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ

ttcgcndv@ctu.edu.vn

Giám đốc, ông Lê Nguyễn Đoan Khôi

lndkhoi@ctu.edu.vn

0292 3872 135

     

- Văn phòng

 

0292 3734 652
0292 3734 653

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI