Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
Trường Bách khoa

TRƯỜNG BÁCH KHOA

kcn@ctu.edu.vn

Hiệu trưởng, ông Nguyễn Văn Cương

nvcuong@ctu.edu.vn

0292 3872 149

P. Hiệu trưởng, ông Trần Thanh Hùng

tthung@ctu.edu.vn

0292 3872 139

P. Hiệu trưởng, ông Hồ Ngọc Tri Tân

hnttan@ctu.edu.vn

0292 3834 267

P. Hiệu trưởng, ông Trần Văn Tỷ

tvty@ctu.edu.vn

0292 3872 169

Văn phòng (Tel/Fax)

 

0292 3831 151

- Chánh Văn Phòng

 

0292 3872 122

- Thư viện

 

0292 3872 121

- Bảo vệ

 

0292 3872 154

- Trợ lý Thiết bị

 

0292 3872 159

- Văn thư

 

0292 3834 267

- Trợ lý tổ chức

 

0292 3872 124

- Trợ lý giáo vụ

 

0292 3831 151

- Phòng giảng viên (tầng 3)

 

0292 3872 125

- Văn phòng Đoàn thanh niên

 

0292 3872 127

Khoa Công nghệ hoá học

 

 

- Trưởng khoa

 

0292 3872 144

- Văn phòng

 

0292 3872 145

- PTN. Công nghệ hoá học

 

0292 3872 146

- PTN. Quá trình & Thiết bị công nghệ hóa học

 

0292 3872 147

- PTN. Composite (Xưởng 3)

 

0292 3872 148

Khoa Điện tử - Viễn thông

 

 

-Trưởng khoa

 

0292 3872 152

- Văn phòng

 

0292 3872 153

Khoa Kỹ thuật cơ khí

 

 

- Trưởng khoa

 

0292 3872 133

- Văn phòng

 

0292 3872 134

- PTN. Máy chế biến lương thực thực phẩm

 

0292 3872 136

- PTN. Kỹ thuật lạnh (Dự án C2)

 

0292 3872 137

- Phòng thực hành Ôtô, máy kéo

 

0292 3872 138

- Phòng thực hành Máy nông nghiệp

 

0292 3872 140

Khoa Kỹ thuật điện

 

 

- Trưởng khoa

 

0292 3872 141

- Văn phòng

 

0292 3872 142

Khoa Kỹ thuật xây dựng

 

 

- Trưởng, Phó khoa

 

0292 3872 131

- Văn phòng

 

0292 3872 132

Khoa Quản lý công nghiệp

 

 

- Trưởng khoa

 

0292 3872 128

- Văn phòng khoa

 

0292 3872 130

Khoa Tự động hóa

 

 

- Trưởng khoa

 

0292 3872 150

- Văn phòng

 

0292 3872 151

Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng

 

 

- Giám đốc, Văn phòng

 

0292 3731 565

- Phó Giám đốc

 

0292 3830 275

Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng công nghệ

 

0292 3833 852

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI