GS.TS. Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng

Trách nhiệm:

-  Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của Trường trước Bộ Giáo dục & Đào tạo, với địa phương và đối tác quốc tế.

- Chịu trách nhiệm với công chức, viên chức, người lao động Trường, với Đảng ủy (và Thành ủy), với Hội đồng Trường về sự phát triển của Trường theo các định hướng, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

-  Chịu trách nhiệm về xây dựng, kế hoạch phát triển Trường, phát triển cán bộ, và phát triển nguồn lực tài chính.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác: kế hoạch, phát triển nguồn lực cán bộ, tài chính, xây dựng cơ bản và hoạt động dịch vụ trong Trường, phát triển Trường THPT Thực hành Sư phạm.

Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Tài chính, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Đánh giá Năng lực ngoại ngữ; Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020, Công ty TNHH MTV KH-CN thuộc Trường ĐHCT; Chủ tịch các Hội đồng của Trường (theo quy định).

Chủ tài khoản 1.

Liên hệ:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT: 0292 3830 604

PGS.TS. Trần Trung Tính - Phó Hiệu trưởng

 

Trách nhiệm:

-  Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng và với công chức, viên chức, người lao động Trường về công tác đào tạo, chính trị tư tưởng.

-  Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác: Đào tạo, chương trình đào tạo, giáo trình - bài giảng, liên kết đào tạo; các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao; đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ; đoàn thể; học sinh - sinh viên; ký túc xá, công tác sinh viên, dự án ODA; Chính trị tư tưởng.

Liên hệ:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT: 0292 3872 098

GS.TS. Trần Ngọc Hải - Phó Hiệu trưởng

Trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng và với công chức, viên chức, người lao động Trường về nghiên cứu khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế và quản lý dự án; công tác xuất bản và tạp chí khoa học.

-  Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế & quản lý dự án; Ngân sách (tài chính) nghiên cứu khoa học (đã được phân bổ), hợp đồng nghiên cứu khoa học, Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu, và các chương trình “Tropical semester”, Mekong 1000, Khu Măng Đen; Thông tin khoa học và công nghệ;

Liên hệ:

- Email: tnhai@ctu.edu.vn

- ĐT: 0292 3872 202

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung - Phó Hiệu trưởng

Trách nhiệm:

-  Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng và với công chức, viên chức, người lao động Trường về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác kiểm định chất lượng, công nghệ thông tin.

-  Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác: Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác kiểm định chất lượng; công nghệ thông tin; Ngân sách (tài chính) xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm tài sản (đã được phân bổ)..

Liên hệ:

- Email: nhtrung@ctu.edu.vn

- ĐT: 0292 3834 746

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 22892112

Đang trực tuyến: 471