→ Văn bản cấp Trung ương

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư
34/2018/QH14 19/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu
141/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học
138/2013/NĐ-CP 23/10/2013 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
09/2012/QH13 18/06/2012 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
08/2012/QH13 18/06/2012 Luật Giáo dục đại học
711/QĐ-TTg 13/06/2012 Quyết định Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020"
41/2012/NĐ-CP 08/05/2012 Nghị định Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
20/2012/QĐ-TTg 27/04/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật Tố cáo
02/2011/QH13 11/11/2011 Luật Khiếu nại
68/2011/NĐ-CP 08/08/2011 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
54/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
22/2011/NĐ-CP 04/04/2011 Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật Viên chức
1755/QĐ-TTg 22/09/2010 Quyết định Phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông
96/2010/NĐ-CP 20/09/2010 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
911/QĐ-TTg 17/06/2010 Quyết định Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020
800/QĐ-TTg 04/06/2010 Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
49/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Nghị định Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
296/CT-TTg 27/02/2010 Chỉ thị về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012
06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Nghị định quy định những người là công chức
1956/QĐ-TTg 27/11/2009 Quyết định Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020
132/2007/NĐ-CP 08/08/2007 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
121/2007/QĐ-TTg 27/07/2007 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020
105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
100/2006/NĐ-CP 21/09/2006 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
43/2006/NĐ-CP 25/04/2006 Nghị định Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
244/2005/QĐ-TTg 06/10/2005 Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
115/2005/NĐ-CP 05/09/2005 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
54/2005/NĐ-CP 19/04/2005 Nghị định của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
27/2003/QĐ-TTg 24/03/2005 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường ĐH, CĐ, TH chuyên nghiệp, dạy nghề và TH phổ thông
27/2003/QĐ-TTg 19/02/2003 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
71/2000/NĐ-CP 23/11/2000 Nghị định của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

→ Văn bản cấp Bộ

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1596/QĐ-BGDĐT 21/05/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN
11/2021/TT-BGDĐT 05/04/2021 Thông tư Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học
08/2021/TT-BGDĐT 18/03/2021 Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học
3162/QĐ-BGDĐT 22/10/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025
2172/QĐ-BGDĐT 03/08/2020 Quyết định Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
20/2020/TT-BGDĐT 27/07/2020 Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học
30/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018 Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
676/QĐ-BGDĐT 06/03/2018 Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ
675/QĐ-BGDĐT 06/03/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học cần Thơ nhiệm kỳ 2017 - 2022
36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuọc hệ thống giáo dục quốc dân
6181/QĐ272-BGDĐT 28/12/2016 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2017
23/2016/TT-BGDĐT 13/10/2016 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
01/QĐ-BHXH 03/01/2014 Quyết định Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 19/09/2013 Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020"
62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
60/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Thông tư bàn hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
56/2012/TT-BGDĐT 25/12/2012 Thông tư ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
35/2012/TT-BGDĐT 12/10/2012 Thông tư ban hành quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020” | Quy định | Phụ lục
24/2012/TT-BGDĐT 29/06/2012 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
22/2012/TT-BGDĐT 20/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
20/2012/TT-BGDĐT 12/06/2012 Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
1666/QĐ-BGDĐT 04/05/2012 Ban hành Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ | Chương trình hành động | Phụ lục
12/2012/TT-BGDĐT 03/04/2012 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục
09/2012/TT-BGDĐT 05/03/2012 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, Cao đẳng hệ chính quy | Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng
845/BGDĐT-KTKĐCLGD 24/02/2012 Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyến sinh ĐH, CĐ năm 2012
07/2012/TT-BGDĐT 17/02/2012 Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
05/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 khung Châu Âu
04/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ | Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
68/2011/TTLT-BGDĐT - BNV - BTC - BLDTBXH 30/12/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ
6639/QĐ-BGDĐT 29/12/2011 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020
6290/2011/QĐ-BGDĐT 13/12/2011 Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020
57/2011/TT-BGDĐT 02/12/2011 Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
44/2011/TT-BGDĐT 10/10/2011 Thông tư Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
35/2011/TT-BGDĐT 11/08/2011 Thông tư Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
25/2011/TT-BGDĐT 16/06/2011 Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng
06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT 06/06/2011 Thông tư liên tịch Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường Chính trị Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương
22/2011/TT-BGDĐT 30/05/2011 Thông tư Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
20/2011/TT-BGDĐT 24/05/2011 Thông tư Ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự
19/2011/TT-BGDĐT 24/05/2011 Thông tư Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học
71/2011/TT-BTC 24/05/2011 Thông tư Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
15/2011/TT-BGDĐT 09/04/2011 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1743/BGDĐT-VP 30/03/2011 Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2010-2011
1146/QĐ-BGDĐT 23/03/2011 Quyết định Ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
838/QĐ-BGDĐT 01/03/2011 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011
11/2011/TT-BGDĐT 28/02/2011 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
10/2011/TT-BGDĐT 28/02/2011 Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
08/2011/TT-BGDĐT 27/02/2011 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng
06/2011/TT-BGDĐT 11/02/2011 Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phụ lục)
10/2011/TT-BTC 26/01/2011 Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
269/QĐ-BGDĐT 13/01/2011 Quyết định Ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/2011/TT-BGDĐT 28/01/2011 Thông tư ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học
255/2010/TT-BTC 31/12/2010 Thông tư Quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước
38/2010/TT-BGDĐT 22/12/2010 Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT - BNG 15/12/2010 Hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước
35/2010/TT- BGDĐT 14/12/2010 Thông tư 35/2010/TT-BGDĐT quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục
185/2010/TT-BTC 15/11/2010 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
29/2010/TTLT - BGDĐT - BTC -BLĐTBXH 15/11/2010 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
27/2010/TTLT - BGDĐT - BLĐTBXH 28/10/2010 Thông tư liên tịch Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học
97/2010/TT-BTC 06/07/2010 Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
14/2010/TT-BGDĐT 27/04/2010 Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV - Trình độ cao đẳng, đại học
12/2010/TT-BGDĐT 29/03/2010 Thông tư Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
09/2010/TT-BGDĐT 10/03/2010 Thông tư Ban hành Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học
795/QĐ-BGDĐT 27/02/2010 Quyết định Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
01/2010/TT-BTC 06/01/2010 Thông tư Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
16/2009/TT-BGDĐT 17/07/2009 Thông tư Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
03/2009/TT-BNG 09/07/2009 Thông tư Hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại
10/2009/TT-BGDĐT 07/05/2009 Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
08/2009/TT-BGDĐT 21/04/2009 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
07/2009/TTLT- BGDĐT - BNV 15/04/2009 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo
64/2008/QĐ-BDGĐT 28/11/2008 Quyết định Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
54/2008/QĐ-BGDĐT 24/09/2008 Quyết định Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đào tạo
45/2008/QĐ-BGDĐT 05/08/2008 Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
42/2008/QĐ-BGDĐT 28/07/2008 Quyết định Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
13/2008/TTLT -BGDĐT - BLĐTBXH - BTC - BNV - UBDT 07/04/2008 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đảng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
06/2008/QĐ-BGDĐT 13/02/2008 Quyết định Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
77/2007/QĐ-BGDĐT 20/12/2007 Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
02/2007/TTLT - BNV - BTC 24/09/2007 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
6004/QĐ-BGDĐT 21/09/2007 Quyết định Phê duyệt "Đề án qui hoạch phát triển tổng thế Trường Đại học Cần Thơ trọng điểm đến năm 2020"
43/2007/QĐ-BGDĐT 15/08/2007 Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
42/2007/QĐ-BGDĐT 13/08/2007 Quyết định Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
36/2007/QĐ-BGDĐT 28/06/2007 Quyết định Ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học"
33/2007/QĐ-BGDĐT 20/06/2007 Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
98/2006/QĐ-BNN 30/10/2006 Quyết định Ban hành Quy chế kết hợp giữa các Trường đại học và Viện nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đào tạo và nghiên cứu khoa học
93/2006/TTLT - BTC - BKHCN 04/10/2006 Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
81/2006/TT-BTC 06/09/2006 Thông tư Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính
71/2006/TT-BTC 09/08/2006 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

→ Nghị quyết của Hội đồng Trường

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

41/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin

40/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình giai đoạn 2021-2025 Trường Đại học Cần Thơ

39/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết gia hạn thời gian đào tạo bằng tiếng Anh ngành Công nghệ thực phẩm trình độ thạc sĩ

38/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết đào tạo trình độ thạc sĩ Chính sách Công

37/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết đào tạo trình độ tiến sĩ

36/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết phê duyệt chủ trương thành lập bốn trường thuộc Trường Đại học Cần Thơ

35/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Trường Đại học Cần Thơ

34/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết phê duyệt chủ trường chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ

33/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

32/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết về tuyển dụng viên chức Trường Đại học Cần Thơ

31/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 29/NQ-HĐT ngày 19/5/2020 của Hội đồng trường về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ

30/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết cơ cấu lại các bộ môn thuộc khoa Khoa học Chính trị

29/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Trường

28/NQ-HĐT

25/06/2021

Nghị quyết kỳ họp thứ tư của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

24/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết về việc thông qua danh sách các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

23/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý năm 2020

22/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết chương trình công tác Hội đồng trường năm 2021

21/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết về việc liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học

17/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết phê duyệt các nội dung và kế hoạch hoạt động Trường Đại học Cần Thơ năm 2021

16/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết về việc thông qua Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ

15/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Tài chính Trường Đại học Cần Thơ

14/NQ-HĐT

19/03/2021

Nghị quyết Kỳ họp thứ ba của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

13/NQ-HĐT

04/02/2021

Nghị quyết Quyết định chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

12/NQ-HĐT

02/02/2021

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 29/NQ-HĐT ngày 19/5/2020 của Hội đồng trường về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ

11/NQ-HĐT

27/11/2020

Nghị quyết Thành lập thường trực Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

10/NQ-HĐT

27/11/2020

Nghị quyết Thành lập các ban chuyên môn của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

09/NQ-HĐT

27/11/2020

Nghị quyết Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

08/NQ-HĐT

27/11/2020

Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ

07/NQ-HĐT

27/11/2020

Nghị quyết phiên họp thứ hai của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

06/NQ-HĐT 09/11/2020 Nghị quyết về việc thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đối với PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền
05/NQ-HĐT 02/11/2020 Nghị quyết Trường Đại học Cần Thơ liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học với Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ngành Ngôn ngữ Anh
04/NQ-HĐT 02/11/2020 Nghị quyết Trường Đại học Cần Thơ triển khai chương trình đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Pháp
03/NQ-HĐT 02/11/2020 Nghị quyết kéo dài thời hạn giữ chức vụ quản lý của các chức danh lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ
02/NQ-HĐT 02/11/2020 Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

01/NQ-HĐT

02/11/2020

Nghị quyết phiên họp thứ nhất của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

→ Văn bản cấp Trường

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

3360/QĐ-ĐHCT

31/08/2021

Quyết định ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại hoc của Trường Đại học Cần Thơ

3003/QĐ-ĐHCT

22/07/2021

Quyết định ban hành Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy

1813/QĐ-ĐHCT

18/06/2021

Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

879/QĐ-ĐHCT

15/04/2021

Quyết định Ban hành Mẫu văn bằng của Trường Đại học Cần Thơ

871/QĐ-ĐHCT

14/04/2021

Quyết định ban hành Quy định Chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ

106/QĐ-ĐHCT

19/01/2021

Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Cần Thơ

3544/QĐ-ĐHCT

23/10/2020

Quyết định Ban hành Quy định và Nội quy quản lý, sử dụng Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ

2093/QĐ-ĐHCT

17/08/2020

Quyết định Ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

1194/ĐHCT

11/06/2020

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (giảng dạy từ học kỳ I, năm học 2020-2021)

29/NQ-HĐT

19/05/2020

Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ

23/NQ-HĐT

09/01/2020

Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ

5339/QĐ-ĐHCT

04/11/2019

Quyết định Ban hành Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

4544/QĐ-ĐHCT

14/10/2019

Quyết định Ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy

2120/QĐ-ĐHCT

20/06/2019

Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh bằng đại học thứ hai hệ chính quy

355/QĐ-ĐHCT

18/02/2019

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ

2508/ĐHCT-KSĐH

20/11/2018

Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ

5256/QĐ-ĐHCT

13/11/2018

Quyết định Ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2018-2022

5204/QĐ-ĐHCT

12/11/2018

Quyết định thành lập Hội đồng Xét miễn và công nhận điểm học phần Trường Đại học Cần Thơ, nhiệm kỳ 2017-2022

5205/QĐ-ĐHCT

12/11/2018

Quyết định thành lập Hội đồng Đào tạo liên thông Trường Đại học Cần Thơ, nhiệm kỳ 2017-2022

4488/QĐ-ĐHCT

10/10/2018

Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

07/QĐ-HĐT

18/06/2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2022

4384/QĐ-ĐHCT

14/11/2017

Ban hành Quy định công tác hành chính, văn thư của Trường Đại học Cần Thơ

4312/ĐHCT

07/11/2017

Ban hành Kế hoạch khung công tác năm 2018 của Trường Đại học Cần Thơ

3666/QĐ-ĐHCT

06/10/2017

Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy

2525/ĐHCT

30/08/2017

Ban hành về việc môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

3005/QĐ-ĐHCT

24/08/2017

Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy

2742/QĐ-ĐHCT

15/08/2017

Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy

939/QĐ-ĐHCT

28/03/2017

Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại Học Cần Thơ

770/QĐ-ĐHCT

15/03/2017

Quyết định Ban hành Quy chế cử sinh viên đi học tập ở nước ngoài

3570/QĐ-ĐHCT

21/12/2016

Hướng dẫn xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học chính quy cho sinh viên được Trường ĐHCT cử đi học tập ở nước ngoài

3547/QĐ-ĐHCT

30/08/2016

Quyết định Ban hành Mẫu chứng chỉ của Trường Đại học Cần Thơ

919/QĐ-ĐHCT

04/04/2016

Quyết định Ban hành Quy định tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho học sinh được xét tuyển thẳng

3619/QĐ-ĐHCT

01/10/2015

Quyết định về việc Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ

3203/QĐ-ĐHCT

09/09/2015

Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ

3054/QĐ-ĐHCT

28/08/2015

Quyết định Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Cần Thơ

1114/QĐ-ĐHCT

21/4/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định tiếp dân

777/QĐ-ĐHCT

26/3/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định tiếp nhận và đào tạo sinh viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Cần Thơ

6815/QĐ-ĐHCT

23/12/2014

Ban hành Quy định về xuất bản Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số định kỳ

5624/QĐ-ĐHCT

20/10/2014

Quyết định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy

2043/QĐ-ĐHCT

23/06/2014

Quyết định phê duyệt Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét điều kiện bảo vệ luận án về số lượng bài báo khoa học công bố

6293/QĐ-ĐHCT

31/12/2013

Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý tài chính Trường Đại học Cần Thơ

5976/QĐ-ĐHCT

23/12/2013

Quyết định Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong Trường Đại học Cần Thơ

2875/QĐ-ĐHCT

12/07/2013

2511/QĐ-ĐHCT

12/06/2013

1052/QĐ-ĐHCT

25/3/2013

4911/QĐ-ĐHCT

31/12/2012

Ban hành Nội quy sử dụng nhà học, phòng học trong Trường Đại học Cần Thơ

4834/QĐ-ĐHCT

28/12/2012

669/TB-ĐHCT

11/5/2012

4415/QĐ-ĐHCT

29/12/2011

2421/TB-ĐHCT

23/12/2011

4083/QĐ-ĐHCT

16/12/2011

Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lý cán bộ viên chức của Trường đi làm nghiên cứu sau tiến sĩ hoặc làm chuyên gia trong và ngoài nước

1176 /ĐHCT-ĐT

01/07/2011

Bổ sung hướng dẫn quy trình tổ chức biên soạn, thẩm định, xuất bản, in và phát hành giáo trình

703/ĐHCT-ĐT

28/4/2011

Hướng dẫn quy trình tổ chức biên soạn, thẩm định, xuất bản, in và phát hành giáo trình

1853/ĐHCT-TCCB

03/12/2010

Hướng dẫn thực hiện quy định về "Trợ giảng trong trường đại học"

278/QĐ-ĐHCT

24/05/2010

Quyết định Điều chỉnh khung điểm chữ A, B, C, D, F

2035/ĐHCT-ĐT

16/12/2009

Tổ chức các lớp học phần, luận văn, đồ án

1636/QĐ-ĐHCT

16/10/2009

Quyết định Ban hành Quy định Tuyển dụng và yêu cầu về tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ đối với cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ

1811/QĐ-ĐHCT

10/12/2008

Quyết định Về việc quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường trong Trường Đại học Cần Thơ

1325/ĐHCT

17/09/2008

Đánh giá kết quả học tập bằng hệ điểm A-B-C

1120/QĐ-ĐHCT

22/08/2008

Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và công tác quản lý trong đào tạo cán bộ của Trường Đại học Cần Thơ

2067/QĐ-ĐHCT

04/12/2007

Quyết định Ban hành Quy định về công tác Cố vấn học tập

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 23490081

Đang trực tuyến: 85