CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 48

NGÀNH ĐÀO TẠO

An toàn thông tin

Bảo vệ thực vật

Bệnh học thủy sản

Chăn nuôi

Chính trị học

Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC)

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học (CTTT)

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin (CTCLC)

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm (CTCLC)

Giáo dục công dân

Giáo dục thể chất

Giáo dục Tiểu học

Hệ thống thông tin

Hóa dược

Hóa học

Kế toán

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng - chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao

Khoa học máy tính

Khoa học môi trường

Khoa học đất - chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón

Kiểm toán

Kinh doanh nông nghiệp

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế (CTCLC)

Kinh doanh thương mại

Kinh tế

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Kỹ thuật cấp thoát nước

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí ô tô

Kỹ thuật cơ điện tử

Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm (CTCLC)

Kỹ thuật vật liệu

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng (CTCLC)

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện (CTCLC)

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Luật - chuyên ngành Luật hành chính

Luật - chuyên ngành Luật thương mại

Luật - chuyên ngành Luật tư pháp

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Marketing

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh (CTCLC)

Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh

Ngôn ngữ Pháp

Nông học

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản (CTTT)

Quản lý công nghiệp

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý thủy sản

Quản lý đất đai

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC)

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh (CTCLC)

Sinh học

Sinh học ứng dụng

Sư phạm Hóa học

Sư phạm Lịch sử

Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm Sinh học

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Pháp

Sư phạm Tin học

Sư phạm Toán học

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Địa lý

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng (CTCLC)

Thống kê

Thông tin - thư viện

Thú y

Toán ứng dụng

Triết học

Truyền thông đa phương tiện

Văn học

Vật lý kỹ thuật

Việt Nam học - chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch

Xã hội học