Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Van ban dieu hanh cap Trung Uong
Văn bản cấp Trung Ương
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu
70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 Quyết định Ban hành Điều lệ trường đại học
141/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học
138/2013/NĐ-CP 23/10/2013 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
09/2012/QH13 18/06/2012 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
08/2012/QH13 18/06/2012 Luật Giáo dục đại học
711/QĐ-TTg 13/06/2012 Quyết định Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020"
41/2012/NĐ-CP 08/05/2012 Nghị định Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
27/2012/NĐ-CP 06/04/2012
20/2012/QĐ-TTg 27/04/2012
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật Tố cáo
02/2011/QH13 11/11/2011 Luật Khiếu nại
68/2011/NĐ-CP 08/08/2011
54/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
22/2011/NĐ-CP 04/04/2011 Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật Viên chức
1755/QĐ-TTg 22/09/2010 Quyết định Phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông
96/2010/NĐ-CP 20/09/2010 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
911/QĐ-TTg 17/06/2010 Quyết định Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020
800/QĐ-TTg 04/06/2010 Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
49/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Nghị định Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
296/CT-TTg 27/02/2010 Chỉ thị về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012
06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Nghị định quy định những người là công chức
1956/QĐ-TTg 27/11/2009 Quyết định Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020
132/2007/NĐ-CP 08/08/2007 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
121/2007/QĐ-TTg 27/07/2007
105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
100/2006/NĐ-CP 21/09/2006 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
43/2006/NĐ-CP 25/04/2006 Nghị định Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
244/2005/QĐ-TTg 06/10/2005 Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
115/2005/NĐ-CP 05/09/2005 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
54/2005/NĐ-CP 19/04/2005 Nghị định của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
27/2003/QĐ-TTg 24/03/2005 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường ĐH, CĐ, TH chuyên nghiệp, dạy nghề và TH phổ thông
27/2003/QĐ-TTg 19/02/2003 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
71/2000/NĐ-CP 23/11/2000 Nghị định của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University