Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Van ban dieu hanh cap Truong
Văn bản cấp Trường
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4384/QĐ-ĐHCT 14/11/2017 Ban hành Quy định công tác hành chính, văn thư của Trường Đại học Cần Thơ
4312/ĐHCT 07/11/2017 Ban hành Kế hoạch khung công tác năm 2018 của Trường Đại học Cần Thơ
3666/QĐ-ĐHCT 06/10/2017 Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy
2525/ĐHCT 30/08/2017 Ban hành về việc môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh
3005/QĐ-ĐHCT 24/08/2017 Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy
2742/QĐ-ĐHCT 15/08/2017 Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy
939/QĐ-ĐHCT 28/03/2017 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại Học Cần Thơ
770/QĐ-ĐHCT 15/03/2017 Quyết định Ban hành Quy chế cử sinh viên đi học tập ở nước ngoài
3570/QĐ-ĐHCT 21/12/2016 Hướng dẫn xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học chính quy cho sinh viên được Trường ĐHCT cử đi học tập ở nước ngoài
1998/QĐ-ĐHCT 14/06/2016 Quyết định Ban hành Mẫu văn bằng của Trường Đại học Cần Thơ
919/QĐ-ĐHCT 04/04/2016 Quyết định Ban hành Quy định tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho học sinh được xét tuyển thẳng
371/QĐ-ĐHCT 22/02/2016 Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý văn bằng chứng chỉ của Trường Đại học Cần Thơ
5095/QĐ-ĐHCT 31/12/2015 Quyết định Ban hành quy chế tDân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ
4412/QĐ-ĐHCT 25/11/2015 Quyết định ban hành Quy định Chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Cần Thơ
3619/QĐ-ĐHCT 01/10/2015 Quyết định về việc Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ
3203/QĐ-ĐHCT 09/09/2015 Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ
3054/QĐ-ĐHCT 28/08/2015
1114/QĐ-ĐHCT 21/4/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định tiếp dân
777/QĐ-ĐHCT 26/3/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định tiếp nhận và đào tạo sinh viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Cần Thơ
6815/QĐ-ĐHCT 23/12/2014 Ban hành Quy định về xuất bản Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số định kỳ
5624/QĐ-ĐHCT 20/10/2014 Quyết định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy
2043/QĐ-ĐHCT 23/06/2014 Quyết định phê duyệt Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét điều kiện bảo vệ luận án về số lượng bài báo khoa học công bố
6294/QĐ-ĐHCT 31/12/2013 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Cần Thơ
6293/QĐ-ĐHCT 31/12/2013 Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý tài chính Trường Đại học Cần Thơ
5976/QĐ-ĐHCT 23/12/2013 Quyết định Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong Trường Đại học Cần Thơ
2979/QĐ-ĐHCT 01/08/2013 Quyết định Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ
2875/QĐ-ĐHCT 12/07/2013
2511/QĐ-ĐHCT 12/06/2013
1052/QĐ-ĐHCT 25/3/2013
4911/QĐ-ĐHCT 31/12/2012 Ban hành Nội quy sử dụng nhà học, phòng học trong Trường Đại học Cần Thơ
4833/QĐ-ĐHCT 28/12/2012
4834/QĐ-ĐHCT 28/12/2012
669/TB-ĐHCT 11/5/2012
4415/QĐ-ĐHCT 29/12/2011
2421/TB-ĐHCT 23/12/2011
4083/QĐ-ĐHCT 16/12/2011

Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lý cán bộ viên chức của Trường đi làm nghiên cứu sau tiến sĩ hoặc làm chuyên gia trong và ngoài nước

703/ĐHCT-ĐT
1176 /ĐHCT-ĐT
28/4/2011
01/7/2011
1853/ĐHCT-TCCB 03/12/2010 Hướng dẫn thực hiện quy định về "Trợ giảng trong trường đại học"
278/QĐ-ĐHCT 24/05/2010

Quyết định Điều chỉnh khung điểm chữ A, B, C, D, F

2102/QĐ-ĐHCT 31/12/2009 Quyết định Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ
2035/ĐHCT-ĐT 16/12/2009 Tổ chức các lớp học phần, luận văn, đồ án
1636/QĐ-ĐHCT 16/10/2009 Quyết định Ban hành Quy định Tuyển dụng và yêu cầu về tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ đối với cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ
794/QĐ-ĐHCT 09/06/2009 Quyết định Về việc quy định về việc Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ
1811/QĐ-ĐHCT 10/12/2008 Quyết định Về việc quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường trong Trường Đại học Cần Thơ
1325/ĐHCT 17/09/2008 Đánh giá kết quả học tập bằng hệ điểm A-B-C
1120/QĐ-ĐHCT 22/08/2008 Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và công tác quản lý trong đào tạo cán bộ của Trường Đại học Cần Thơ
2067/QĐ-ĐHCT 04/12/2007 Quyết định Ban hành Quy định về công tác Cố vấn học tập

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University