Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Van ban dieu hanh cap Trung Uong
Công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT của Trường Đại học Cần Thơ

» Tổng hợp thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2016 - 2017 | 2017 - 2018

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

1.1 Cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ năm học 2017 - 2018 và những năm tiếp theo

1.2. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 - 2016 | 2016 - 2017

a. Các chuẩn đầu ra các ngành và chuyên ngành đào tạo năm học 2016 -2017 | 2017 - 2018

b. Chất lượng đào tạo thực tế năm học 2016 - 20172017 - 2018

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

2.1. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

a. Đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2016 - 20172017 - 2018

b. Lý lịch khoa học của giảng viên

2.2. Cơ sở vật chất

Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục Đại học năm học 2016 - 20172017 - 2018

3. Công khai thu chi tài chính

3.1. Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học năm học 2016 - 20172017 - 2018

3.2. Nguồn kinh phí năm 2015-2016 và tổng thu nhập bình quân


Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University