Trong hai ngày 07 và 08/5/2014, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho toàn thể cán bộ trong Trường.

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho toàn thể cán bộ trong Trường


Tại Hội nghị, Đ/c Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã giới thiệu cho các đại biểu nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6. Bản Hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đáp ứng được các mục đích, yêu cầu và quan điểm sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đ/c Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã giới thiệu cho các đại biểu nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Nội dung của Hiến pháp có 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.


Hội nghị nhằm tuyên truyền, quán triệt giúp cho cán bộ Trường nắm được mục đích, ý nghĩa và nội dung của Hiến pháp năm 2013, từ đó nâng cao ý thức, tinh thần tự giác trong việc chấp hành đúng Hiến pháp và tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân.


  (Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin & Quản Trị mạng)

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 16999920

Đang trực tuyến: 950