THÔNG TIN GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ 2020


Họ và tên: Lâm Quốc Anh

Năm sinh: 15/05/1974
Đơn vị: Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Toán học, chuyên ngành Lý thuyết tối ưu và ứng dụng
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Sư phạm Toán học; tốt nghiệp: 1996; quốc gia: Việt Nam
- Thạc sĩ: Toán học, chuyên ngành Giải tích, tốt nghiệp:2004 ; quốc gia: Việt Nam
- Tiến sĩ 1: Toán học, chuyên ngành Toán ứng dụng, tốt nghiệp: 2008; quốc gia: Cộng hòa Pháp.
- Tiến sĩ 2: Toán học, chuyên ngành Lý thuyết tối ưu và hệ thống, tốt nghiệp: 2008; quốc gia: Việt Nam
Phó Giáo sư: Toán học, chuyên ngành Lý thuyết tối ưu; năm: 2012.
Giáo sư: Toán học, chuyên ngành Lý thuyết tối ưu; năm: 2020
Công bố khoa học: 60 bài báo quốc tế (58 bài thuộc ISI/Scopus); 04 Giáo trình.


Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Hương

Năm sinh: 05/05/1962
Đơn vị: Khoa Thuỷ sản, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Nuôi trồng Thuỷ sản; chuyên sâu về Sinh lý Động vật Thuỷ sản
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Nuôi trồng Thuỷ sản; tốt nghiệp: 1986; quốc gia: Việt Nam
- Thạc sĩ: Nuôi trồng thuỷ sản; tốt nghiệp: 1998; quốc gia: Việt Nam
- Tiến sĩ: Khoa học Thuỷ sản; tốt nghiệp: 2006; quốc gia: Nhật bản.
Phó Giáo sư: Thuỷ sản; năm: 2010
Giáo sư: Thuỷ sản; năm: 2020
Công bố khoa học: 130 bài báo/chương sách (61 bài thuộc ISI/Scopus); 03 sách; 01 sở hữu trí tuệ.


Họ và tên: Nguyễn Phú Lộc

Năm sinh: 11/01/1957.
Đơn vị: Khoa Sư Phạm, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Ngành Giáo dục học, Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Toán.
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Sư Phạm Toán; tốt nghiệp: 1980; quốc gia: Việt Nam
- Thạc sĩ: Giáo dục học; tốt nghiệp:1999; quốc gia: Hà Lan
- Tiến sĩ: Lý Luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán (Giáo dục học); tốt nghiệp: 2007 ; quốc gia: Việt Nam
Phó Giáo sư: Giáo dục học; năm: 2010
Giáo sư: Giáo dục học; năm: 2020
Công bố khoa học: 90 bài báo khoa học (19 bài thuộc Scopus); 11 sách.


Họ và tên: Nguyễn Văn Mười

Năm sinh: 10/7/1960
Đơn vị: Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Công nghệ thực phẩm; tốt nghiệp: 1982; quốc gia: Việt Nam
- Tiến sĩ: Công nghệ thực phẩm; tốt nghiệp: 1993 ; quốc gia: CHLB Nga
Phó Giáo sư: Công nghệ thực phẩm; năm: 2007
Giáo sư: Công nghệ thực phẩm; năm: 2020
Công bố khoa học: 136 bài báo (20 bài thuộc ISI/Scopus); 05 sách.


Họ và tên: Nguyễn Minh Thủy

Năm sinh: 27/06/1961
Đơn vị: Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm, ngành và chuyên ngành sâu: Công nghệ thực phẩm.
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Chế biến; tốt nghiệp: 1984; quốc gia: Việt Nam
- Thạc sĩ: Công nghệ sau thu hoạch; tốt nghiệp: 1992; quốc gia: Thailand
- Tiến sĩ: Công nghệ thực phẩm; tốt nghiệp: 2007; quốc gia: Belgium
Phó Giáo sư: Công nghệ thực phẩm; năm: 2010
Giáo sư: Công nghệ thực phẩm; năm: 2020
Công bố khoa học: 166 bài báo (29 bài thuộc ISI/Scopus); 08 sách; 01 sở hữu trí tuệ.


Họ và tên: Vũ Ngọc Út

Năm sinh: 07/9/1969
Đơn vị: Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Thủy sản
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Nuôi trồng thủy sản; tốt nghiệp: 1991; quốc gia: Việt Nam
- Thạc sĩ: Nuôi trồng thủy sản;. tốt nghiệp: 1997; quốc gia: Vương quốc Bỉ
- Tiến sĩ: Sinh học biển ứng dụng và nuôi thủy sản; tốt nghiệp: 2003; quốc gia: Vương quốc Anh
Phó Giáo sư: Thủy sản; năm: 2009.
Giáo sư: Thủy sản; năm: 2020
Công bố khoa học: 99 bài báo (18 bài thuộc ISI/Scopus); 03 sách.


Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

Năm sinh: 13/12/1976
Đơn vị: Khoa Công Nghệ, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Điện, chuyên ngành Kỹ thuật điện
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Cơ khí; tốt nghiệp: 2000; quốc gia: Việt Nam
- Thạc sĩ: Kỹ thuật điện; tốt nghiệp: 2003; quốc gia: Hàn Quốc
- Tiến sĩ: Kỹ thuật năng lượng điện; tốt nghiệp: 2013; quốc gia: Na Uy
Phó Giáo sư: Kỹ thuật điện; năm: 2020.
Công bố khoa học: 30 bài báo/chương sách (10 bài thuộc ISI/Scopus); 01 sách.


Họ và tên: Lê Long Hậu

Năm sinh: 03/09/1981.
Đơn vị: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Kinh tế, Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Tài chính-Ngân hàng; tốt nghiệp: 2003; quốc gia: Việt Nam
- Thạc sĩ: Tài chính (Quản trị rủi ro và danh mục đầu tư). tốt nghiệp: 2007; quốc gia: Hà Lan
- Tiến sĩ: Kinh tế tài chính. tốt nghiệp: 2013; quốc gia: Bỉ
Phó Giáo sư: Kinh tế (Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm); năm: 2020
Công bố khoa học: 49 bài báo (06 bài thuộc ISI/Scopus); 03 sách.


Họ và tên: Nguyễn Bửu Huân

Năm sinh: 31/07/1966
Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Giáo dục học, Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Sư phạm tiếng Anh; tốt nghiệp: 1988; quốc gia: Việt Nam
- Thạc sĩ: Quản lý giáo dục; tốt nghiệp:2003; quốc gia: Hoa kỳ
- Tiến sĩ: Giáo dục; tốt nghiệp: 2014; quốc gia: New Zealand
Phó Giáo sư: Giáo dục học; năm: 2020
Công bố khoa học: 30 bài báo (3 bài thuộc Scopus); 3 giáo trình,
1 sách chuyên khảo, 4 sách tham khảo


Họ và tên: Trần Lương

Năm sinh: 13/02/1976
Đơn vị: Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Ngành: Giáo dục học; chuyên ngành: Giáo dục học đại cương
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Giáo dục học; Tốt nghiệp: 2004; Quốc gia: Việt Nam
- Thạc sĩ: Giáo dục học; Tốt nghiệp: 2010; Quốc gia: Việt Nam
- Tiến sĩ: Khoa học giáo dục; Tốt nghiệp: 2017; Quốc gia: Việt Nam
Phó Giáo sư: Giáo dục học; Năm: 2020
Công bố khoa học: 44 bài báo (08 bài thuộc ISI/Scopus); 04 sách.


Họ và tên: Tống Thị Ánh Ngọc

Năm sinh: 08/8/1977
Đơn vị: Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm, ngành và chuyên ngành sâu: Khoa học và công nghệ thực phẩm
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Công nghệ thực phẩm; tốt nghiệp: 2002; quốc gia: Việt Nam
- Thạc sĩ: Công nghệ thực phẩm; tốt nghiệp: 2006; quốc gia: Bỉ
- Tiến sĩ: Công nghệ thực phẩm; tốt nghiệp: 2015; quốc gia: Bỉ
Phó Giáo sư: Công nghệ thực phẩm; năm: 2020
Công bố khoa học: 29 bài báo (08 bài thuộc ISI/Scopus); 02 sách (tính đến 30/6/2020)
Công bố khoa học: 37 bài báo (14 bài thuộc ISI/Scopus); 02 sách (tính đến 01/2021)


Họ và tên: Đinh Minh Quang

Năm sinh: 16/02/1983
Đơn vị: Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Sinh học (Sinh thái học)
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Sư phạm Sinh học; tốt nghiệp: 2005; quốc gia: Việt Nam
- Thạc sĩ: Sinh học; tốt nghiệp: 2008; quốc gia: Việt Nam
- Tiến sĩ: Sinh học; tốt nghiệp: 2016; quốc gia: Úc
Phó Giáo sư: Sinh thái học; năm: 2020
Công bố khoa học: 51 bài báo/chương sách (21 bài thuộc ISI/Scopus); 3 sách.


Họ và tên: Phan Thị Thanh Quế

Năm sinh: 23/07/1974
Đơn vị: Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Công nghệ Thực phẩm
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Công nghệ Thực phẩm; tốt nghiệp: 1997; quốc gia: Việt Nam
- Thạc sĩ: Công nghệ sau thu hoạch và kỹ thuật bảo quản thực phẩm; tốt nghiệp: 2002; quốc gia: Vương quốc Bỉ
- Tiến sĩ: Công nghệ Thực phẩm; tốt nghiệp: 2014; quốc gia: Vương quốc Bỉ.
Phó Giáo sư: Công nghệ Thực phẩm; năm: 2020
Công bố khoa học: 26 bài báo (7 bài thuộc ISI/Scopus); 1 chương sách; 3 giáo trình.


Họ và tên: Văn Phạm Đan Thủy

Năm sinh: 19/8/1982
Đơn vị: Khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Kỹ thuật Hóa học
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Công nghệ Hóa học; tốt nghiệp: 2005; quốc gia:Việt Nam.
- Thạc sĩ: Khoa học và Công nghệ Cao Phân tử; tốt nghiệp: 2009; quốc gia: Nhật Bản
- Tiến sĩ: Khoa học Vật liệu và Khoa học sự sống. tốt nghiệp: 2012; quốc gia: Nhật Bản.
Phó Giáo sư: Hóa học; năm: 2020
Công bố khoa học: 23 bài báo/chương sách (15 bài thuộc ISI); 01 giáo trình.


Họ và tên: Dương Hữu Tòng

Năm sinh: 27/08/1982
Đơn vị: Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Toán
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Sư phạm Toán - Tin học; tốt nghiệp: 2004; quốc gia: Việt Nam
- Thạc sĩ: Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Toán; tốt nghiệp: 2009; quốc gia: Việt Nam
- Tiến sĩ: Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Toán; tốt nghiệp: 2015 ; quốc gia: Việt Nam
Phó Giáo sư: Giáo dục học; năm: 2020
Công bố khoa học: 46 bài báo/chương sách (11 bài thuộc ISI/Scopus); 02 sách; ………. sở hữu trí tuệ.


Họ và tên: Nguyễn Trọng Tuân

Năm sinh: 02/09/1974
Đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Hóa học và chuyên ngành: Hóa hữu cơ.
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Sư phạm Hóa học; tốt nghiệp: 1995; quốc gia: Việt Nam
- Thạc sĩ: Hóa hữu cơ, tốt nghiệp: 2004; quốc gia: Việt Nam
- Tiến sĩ: Khoa học Vật liệu và Khoa học Sự sống, tốt nghiệp: 2012; quốc gia: Nhật Bản
Phó Giáo sư: Hóa học; năm: 2020.
Công bố khoa học: 63 bài báo (14 bài thuộc ISI/Scopus); 02 giáo trình


Họ và tên: Trần Văn Tỷ

Năm sinh: 10/02/1979
Đơn vị: Khoa Công Nghệ, Trường Đại học Cần Thơ
Lĩnh vực: Thủy lợi
Quá trình đào tạo:
- Đại học: Thủy công đồng bằng; tốt nghiệp: 2002; quốc gia: Việt Nam
- Thạc sĩ: Kỹ thuật và quản lý nước; tốt nghiệp: 2008; quốc gia: Thái Lan
- Tiến sĩ: Quản lý tổng hợp lưu vực sông; tốt nghiệp: 2011; quốc gia: Nhật bản
Phó Giáo sư: Thủy lợi; năm: 2020.
Công bố khoa học: 50 bài báo/chương sách (11 bài thuộc ISI/Scopus); 1 sách chuyên khảo, 3 giáo trình.

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 20750889

Đang trực tuyến: 613