Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) là hai yêu cầu cần thiết và song hành trong hoạt động quản lý tài sản của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức và đơn vị. Pháp luật về PCTN và THTK, CLP đã được Nhà nước quan tâm ban hành và sửa đổi, bổ sung qua nhiều năm. Ngày 20/11/2018, Quốc hội đã thông qua luật mới về PCTN, thay cho Luật được ban hành năm 2005. Luật PCTN năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Luật mới quy định chi tiết và đầy đủ hơn về các nội dung như xung đột lợi ích; việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; việc kê khai tài sản, thu nhập; xử lý việc tặng quà và nhận quà tặng; trách nhiệm giải trình; xây dựng định mức, tiêu chuẩn. Để Luật mới có thể đi vào cuộc sống ngay khi có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật PCTN.

Như vậy, cùng với Luật THTK, CLP được ban hành năm 2013, Luật PCTN năm 2018 là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và chống lãng phí ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Để góp phần nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng trong Trường ĐHCT, Phòng Thanh tra - Pháp chế trân trọng giới thiệu đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người học của trường các tài liệu và văn bản có liên quan đến PCTN và THTK, CLP.

  1. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các tài liệu giới thiệu Luật.

        http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tl-pbgdpl/Pages/de-cuong.aspx?ItemId=268

  1. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

       https://bientap.vbpl.vn//FileData/Tw/Lists/vbpq/Attachments/136305/VanBanGoc_59.signed.pdf

  1. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 (sửa đổi, bổ sung).

       http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-16-vbhn-vpqh-28543?cbid=26021

  1. Chương trình tổng thể thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022.

       https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/QD-5256-Ban-hanh-Chuong-trinh-tong-the-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-tai-Truong-DHCT.pdf

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 19307071

Đang trực tuyến: 477