Dai hoc Can Tho - Cantho University -
Lịch tuần
Lịch làm việc tuần 11/09/2017 - 17/09/2017 (09/09/2017)

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 11/9/2017

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa KHTN

BGH-TVĐU: Ô. Tính.

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PTCCB, PKHTH

Tại: Phòng chuyên đề KKHTN

13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Bộ môn GDTC

BGH-TVĐU: Bà Hiền

TP: CĐ, PĐT, PQTTB, PTCCB

Tại: Hội trường Bộ môn GDTC

13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ VNC&PT CNSH

BGH-TVĐU: Ô. Toàn.

TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PKHTH

Tại: Phòng 106, VNC&PT CNSH

13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ TTTT&QTM

BGH: Ô. Xê.

TP: CĐ Trường, PQTTB

Tại: Văn phòng TTTT&QTM

16g00: Họp Hội đồng xét tuyển Chương trình tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao (phương án B)

BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền, Ô. Xê

TP: PĐT, PCTSV, VNC&PTCNSH, KTS, KKT, KNN, KCNTT&TT, KCN, PKHTH, PTT-PC, PTV, TTĐGNLNN

Tại: Phòng họp 2

Thứ Ba 12/9/2017

7g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa Kinh tế

BGH-TVĐU: Ô. Toàn

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PKHTH

Tại: Hội trường Khoa Kinh tế

9g30: Làm việc với Tư vấn về kế hoạch mua sắm thiết bị và hồ sơ mời thầu

BGH: Ô.Tính,

TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

13g30: BCH Đảng bộ Trường ĐHCT để bàn về công tác tổ chức

Tại: Hội trường BGH

13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa CNTT&TT

BGH-TVĐU: Ô. Xê.

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PTCCB, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH

Tại: Hội trường II, KCNTT&TT

14g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa Ngoại ngữ

BGH-TVĐU: Ô. Dũng.

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH

Tại: Hội trường KNN

15g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Phòng TCCB

BGH: Ô. Toàn.

TP: CĐ Trường

Tại: Phòng họp 1

15g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Trung tâm CNPM

BGH: Ô. Tính.

TP: CĐ, PQTTB, TTCGCN&DV

Tại: Phòng họp 1

Thứ Tư 13/9/2017

8g00: Họp Hội đồng bảo vệ thuyết minh đề tài NCKH lĩnh vực nông nghiệp - Dự án ODA

BGH: Ô. Dũng, Ô. Tính

TP: Hội đồng bảo vệ thuyết minh theo Quyết định

Tại: Phòng họp 2

9g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Trung tâm CGCN&DV

BGH-TVĐU: Ô. Toàn

TP: CĐ, PQTTB, PTCCB, PTV, PQLKH

Tại: Phòng họp 1

9g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa Sau Đại học

BGH-TVĐU: Bà Hiền. T

P: CĐ, TTCGCN&DV

Tại: Phòng họp KSĐH

13g30: Họp Hội đồng bảo vệ thuyết minh đề tài NCKH lĩnh vực Môi trường - Dự án ODA

BGH: Ô. Tính.

TP: Hội đồng theo QĐ

Tại: Phòng họp 2

13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa NN&SHƯD

BGH-TVĐU: Bà Hiền

TP: CĐ, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PKHTH

Tại: Hội trường B007 , KNN&SHƯD

14g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Phòng Đào tạo

BGH: Ô. Xê.

TP: CĐ Trường

Tại: Phòng họp 1

14g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Phòng Tài vụ

BGH: Ô. Toàn.

TP: CĐ Trường

Tại: Hội trường BGH

Thứ Năm 14/9/2017

7g30: Họp Hội đồng bảo vệ thuyết minh đề tài NCKH lĩnh vực nông nghiệp - Dự án ODA (tt)

BGH: Ô. Dũng, Ô. Tính

TP: Hội đồng bảo vệ thuyết minh theo Quyết định

Tại: Phòng họp 2

8g00: Dự Khia giảng năm học 2017-2018, Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường CĐ Kinh tế - KT Cần Thơ

BGH: Ô. Toàn.

Tại: Trường CĐ Kinh tế - KT Cần Thơ

9g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Phòng HTQT

BGH: Ô. Dũng.

TP: CĐ Trường

Tại: Văn phòng Phòng HTQT

13g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Phòng QLKH

BGH: Bà Hiền.

TP: CĐ Trường

Tại: Phòng họp 1

13g30: Họp Hội đồng bảo vệ thuyết minh đề tài NCKH lĩnh vực Thủy sản - Dự án ODA

BGH: Ô. Dũng, Ô. Tính

TP: Hội đồng bảo vệ thuyết minh theo Quyết định

Tại: Phòng họp 2

Thứ Sáu 15/9/2017

7g30: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Công nghệ

BGH-TVĐU: Ô. Xê.

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PTCCB, PKHTH

Tại: Hội trường KCN

7g30: Họp các ứng viên đăng ký xét GS/PGS năm 2017

BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền, Ô. Phương 

TP: HĐCDGSCS, tất cả ứng viên GS/PGS

Tại: Hội trường BGH

8g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Trung tâm Học liệu

BGH: Bà Hiền.

TP: CĐ Trường, PTV, TTCGCN&DV

Tại: Phòng Hội nghị AB, Trung tâm Học liệu

8g00: Họp nội bộ thường niên BĐH và BCN Chương trình VLIR VN mạng lưới phía Việt Nam (LSCM)

BGH: Ô. Toàn, Ô. Phương.

TP: PQLKH, theo thư mời

Tại: Phòng họp 2

8g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ TT. Ngoại ngữ

BGH: Ô. Dũng.

TP: CĐ, TTCGCN&DV, PQTTB

Tại: Văn phòng TTNN, Khu I

8g30: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Phát triển Nông thôn

BGH-TVĐU: Ô. Tính

TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PTCCB, PKHTH

Tại: Phòng 102, K.Phát triển Nông thôn

10g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. 

TP: Ban QLDA ODA 

Tại: VP. Phòng Ban QLDA ODA

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

13g30: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa KHCT

BGH-TVĐU: Ô. Dũng

TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PTCCB, PKHTH

Tại: Phòng họp KKHCT

13g30: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa DBDT

BGH-TVĐU: Bà Hiền

TP: CĐ, PĐT, PQTTB, PTCCB, PKHTH

Tại: Phòng họp KDBDT

14g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Trung tâm LKĐT

BGH: Ô. Toàn

TP: CĐ Trường, PTV, TTCGCN&DV

Tại: VP. Trung tâm LKĐT

15g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Ban QLDA ODA

BGH: Ô. Tính

TP: CĐ Trường, PQTTB, PHTQT, PTV

Tại: Phòng họp 1

Thứ Bảy 16/9/2017

7g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa Thủy sản

BGH-TVĐU: Bà Hiền.

TP: CĐ, PĐT, KSĐH,  PQLKH, PQTTB, PTCCB

Tại: Hội trường Khoa Thủy sản

8g00: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Phòng Kế hoạch-TH

BGH: Ô. Toàn.

TP: CĐ Trường

Tại: Phòng họp 2

Chủ Nhật 17/9/2017

7g30: Dự Hội nghị CCVC-NLĐ Khoa KHXH&NV

BGH: Ô. Dũng

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PKHTH

Tại: Hội trường Khoa KHXH&NV ( lầu 2).

Ghi chú:

- Ngày 11/9/2017: HĐCDGSCS dự tập huấn xét chức danh GS/PGS 2017, tại ĐH. Sư phạm TPHCM.

- Ngày 11-12/9/2017: Hội nghị tập huấn trong Chương trình BUILD-IT, tại Hội trường B007, KNN&SHƯD.

- Ngày 11-14/9/2017: Khoa KHXH&NV làm việc với các chuyên gia của Trường ĐH. Simmons–Hoa Kỳ.

- Ngày 11-14/9/2017: KKHTN làm việc với đoàn GS và SV Viện Công nghệ Kyoto – Nhật Bản.

- Ngày 11-13/9/2017: TTCNPM làm việc với Cty Kobe Digital Labo – Nhật Bản.

- Ngày 12-14/9/2017: Khoa PTNT làm việc với đoàn GS và SV Trường ĐH. Tokyo – Nhật Bản.

- 14g ngày 14/9/2017: Giới thiệu chuẩn bị văn kiện dự án HTQT và các công tác liên quan, tại Hội trường BGH.

- Ngày 15/9-01/10/2017: Khoa Luật làm việc với đoàn GS và SV Trường ĐH. Newcastle – Úc.

- Ngày 15-18/9/2017: Khoa Luật làm việc với đoàn chuyên gia của tổ chức SHAPE – SEA.

- Ngày 17/9/2017: Tuyển sinh Bằng ĐH thứ hai và Liên thông CĐ lên ĐH chính quy,  tại Nhà học B1.Các lịch tuần khác
Lịch làm việc tuần 23/04/2018 - 29/04/2018 (21/04/2018)
Lịch làm việc tuần 16/04/2018 - 22/04/2018 (14/04/2018)
Lịch làm việc tuần 09/04/2018 - 15/04/2018 (07/04/2018)
Lịch làm việc tuần 02/04/2018 - 08/04/2018 (31/03/2018)
Lịch làm việc tuần 26/03/2018 - 01/04/2018 (24/03/2018)
Lịch làm việc tuần 19/03/2018 - 25/03/2018 (17/03/2018)
Lịch làm việc tuần 12/03/2018 - 18/03/2018 (10/03/2018)
Lịch làm việc tuần 05/03/2018 - 11/03/2018 (02/03/2018)
Lịch làm việc tuần 26/02/2018 - 04/03/2018 (24/02/2018)
Lịch làm việc tuần 05/02/2018 - 11/02/2018 (03/02/2018)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University