Khoa - Viện

→ Khoa Công nghệ

KHOA CÔNG NGHỆ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P. Trưởng khoa, ông Nguyễn Văn Cương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 149
P. Trưởng khoa, ông Trần Thanh Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 139
P. Trưởng khoa, ông Hồ Ngọc Tri Tân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3834 267
P. Trưởng khoa, ông Trần Văn Tý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 169
Văn phòng Khoa (Tel/Fax) 0292 3831 151
- Chánh Văn Phòng 0292 3872 122
- Thư viện 0292 3872 121
- Bảo vệ 0292 3872 154
- Trợ lý Thiết bị 0292 3872 159
- Văn thư 0292 3834 267
- Trợ lý tổ chức 0292 3872 124
- Trợ lý giáo vụ 0292 3831 151
- Phòng giảng viên (tầng 3) 0292 3872 125
- Văn phòng Đoàn thanh niên 0292 3872 127
Bộ môn Công nghệ hoá học
- Trưởng Bộ môn 0292 3872 144
- Văn phòng 0292 3872 145
- PTN. Công nghệ hoá học 0292 3872 146
- PTN. Quá trình & Thiết bị công nghệ hóa học 0292 3872 147
- PTN. Composite (Xưởng 3) 0292 3872 148
Bộ môn Điện tử - Viễn thông
-Trưởng Bộ môn 0292 3872 152
- Văn phòng 0292 3872 153
Bộ môn Kỹ thuật cơ khí
- Trưởng Bộ môn 0292 3872 133
- Văn phòng 0292 3872 134
- PTN. Máy chế biến lương thực thực phẩm 0292 3872 136
- PTN. Kỹ thuật lạnh (Dự án C2) 0292 3872 137
- Phòng thực hành Ôtô, máy kéo 0292 3872 138
- Phòng thực hành Máy nông nghiệp 0292 3872 140
Bộ môn Kỹ thuật điện
- Trưởng Bộ môn 0292 3872 141
- Văn phòng 0292 3872 142
Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
- Trưởng, Phó Bộ môn 0292 3872 131
- Văn phòng 0292 3872 132
Bộ môn Quản lý công nghiệp
- Trưởng Bộ môn 0292 3872 128
- Văn phòng Bộ môn 0292 3872 130
Bộ môn Tự động hóa
- Trưởng Bộ môn 0292 3872 150
- Văn phòng 0292 3872 151
Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng
- Giám đốc, Văn phòng 0292 3731 565
- Phó Giám đốc 0292 3830 275
Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng công nghệ 0292 3833 852

→ Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng khoa, ông Nguyễn Hữu Hòa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3734 715
P. Trưởng khoa, ông Huỳnh Xuân Hiệp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3734 714
P. Trưởng khoa, ông Ngô Bá Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3734 711
P. Trưởng khoa, ông Phạm Nguyên Khang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3885 333
Văn phòng Đảng ủy 0292 3734 712
VP. Ban chủ nhiệm
-
Thư ký tổng hợp
- Trợ lý tổ chức
0292 3831 301
Văn phòng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
- Fax 0292 3830 841
- Chánh văn phòng 0292 3832 211
- Văn thư
- Kế toán
- Hợp tác quốc tế
- Quản lý dự án
- Trợ lý giáo vụ (ĐH, sau ĐH)
- Trợ lý NCKH
- Trợ lý thiết bị
0292 3734 713
- Bảo vệ 0292 3831 300
Phòng Giảng viên thỉnh giảng 0292 3831 799
Bộ môn Hệ thống Thông tin  
- Trưởng Bộ môn 0292 3734 718
- Văn phòng 0292 3734 719
Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông  
- Trưởng Bộ môn 0292 3734 720
- Văn phòng 0292 3734 721
Bộ môn Khoa học Máy tính  
- Trưởng Bộ môn 0292 3734 722
- Văn phòng 0292 3734 723
Bộ môn Công nghệ Phần mềm  
- Trưởng Bộ môn 0292 3734 724
- Văn phòng 0292 3734 725
Bộ môn Công nghệ Thông tin  
- Trưởng Bộ môn 0292 3832 244
- Văn phòng 0292 3734 717
Bộ môn Tin học ứng dụng  
- Trưởng Bộ môn 0292 3872 086
- Văn phòng 0292 3832 838
TT. ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC 0292 3832 838
- Văn phòng - Khu 2 0292 3735 898
- Văn phòng - Khu 3 0292 3734 880
Phòng kỹ thuật máy tính 0292 3833 105
Thư viện 0292 3734 716

→ Khoa Dự bị Dân tộc

KHOA DỰ BỊ DÂN TỘC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng khoa, ông Nguyễn Hoàng Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 199
P. Trưởng khoa, ông Sơn Chanh Đa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 197
- Văn phòng Khoa 0292 3872 198
- Bộ môn Khoa học cơ bản 0292 3872 196

→ Khoa Khoa học Chính trị

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng Khoa, ông Lê Ngọc Triết This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 003
P. Trưởng khoa, ông Trần Văn Hiếu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 004
P. Trưởng khoa, ông Phạm Văn Búa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 005
- Văn phòng Khoa 0292 3872 006
- BM. Đường lối CM Đảng cộng sản Việt Nam 0292 3872 009
- BM. Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 0292 3872 008
- BM. Tư tưởng Hồ Chí Minh 0292 3872 007
- VP. Đoàn thể 0292 3872 011
- Thư viện 0292 3872 010
- Phòng Giảng viên (Bảo vệ ngoài giờ làm việc) 0292 3872 056

→ Khoa Khoa học Tự nhiên

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng khoa, bà Bùi Thị Bửu Huê This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 088
P. Trưởng khoa, ông Ngô Thanh Phong This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 089
P. Trưởng khoa, ông Võ Văn Tài This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 090
- Văn phòng Khoa (Tel/Fax) 0292 3832 062
- Các trợ lý Khoa 0292 3872 091
- Văn phòng Đảng và Đoàn thể 0292 3872 090
- BM. Toán học 0292 3872 082
- BM. Vật lý 0292 3872 083
- BM. Hóa học 0292 3872 084
- BM. Sinh học 0292 3872 085
- BM. Tin học 0292 3872 086
- Thư viện 0292 3872 092
- Nhà học - Khoa KHTN 0292 3872 105
- BM. Bảo vệ 0292 3872 093

→ Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng Khoa, ông Thái Công Dân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 012
P. Trưởng khoa, ông Nguyễn Kim Châu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 016
P. Trưởng khoa, bà Bùi Thanh Thảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 015
- Văn phòng Khoa 0292 3872 013
- BM. Lịch sử - Địa lý - Du lịch 0292 3872 019
- BM. Ngoại ngữ 0292 3872 018
- BM. Ngữ văn 0292 3872 017
- BM. Xã hội học 0292 3872 020
- BM. Thông tin - Thư viện 0292 3872 281

→ Khoa Kinh tế

KHOA KINH TẾ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng khoa, ông Lê Khương Ninh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3734 618
P. Trưởng khoa, ông Lưu Thanh Đức Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3734 616
P. Trưởng khoa, ông Trương Đông Lộc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3734 617
P. Trưởng khoa, ông Phan Anh Tú
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Văn phòng Khoa 0292 3838 831
- Văn phòng Khoa 0292 3734 604
- TT. Tư vấn và đào tạo kinh tế 0292 3840 254
- Thư viện 0292 3734 605
- Phòng máy tính 0292 3734 602
- Phòng thính thị 0292 3734 601
- Bảo vệ 0292 3734 600
- Tổ Ngoại ngữ và VP. Dự án 0292 3734 603
- BM. Du lịch lữ hành 0292 3872276
- BM. Kế toán- Kiểm toán 0292 3734 615
- BM. Kinh doanh quốc tế 0292 3872 277
- BM. Kinh tế 0292 3734 612
- BM. Kinh tế Nông nghiệp & Tài nguyên môi trường 0292 3734 611
- BM. Marketing & Du lịch - Dịch vụ 0292 3734 610
- BM. Quản trị kinh doanh 0292 3734 608
- BM. Tài chính - Ngân hàng 0292 3734 607

→ Khoa Luật

KHOA LUẬT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng Khoa, bà Lê Thị Nguyệt Châu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 021
P. Trưởng khoa, ông Phan Trung Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 023
P. Trưởng khoa, ông Diệp Thành Nguyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 022
- Văn phòng Khoa 0292 3872 022
- BM. Luật Hành chính 0292 3872 024
- BM. Luật Thương mại 0292 3872 026
- BM. Luật Tư pháp 0292 3872 025
- Thư viện 0292 3872 027

→ Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên

KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng khoa, ông Nguyễn Văn Công This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 029
P. Trưởng khoa, ông Nguyễn Xuân Hoàng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 299
P. Trưởng khoa, ông Lê Hoàng Việt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3834 539
P. Trưởng khoa, ông Nguyễn Xuân Lộc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 028
- Chánh văn phòng Khoa 0292 3872 032
- Văn phòng Khoa 0292 3831 068
- BM. Khoa học môi trường 0292 3830 635
0292 3872 032
- BM. Kỹ thuật môi trường 0292 3872 030
- BM. Quản lý môi trường 0292 3872 031
- Phòng đánh giá-QHSDTNĐĐ-BĐS 0292 3872 033
- Phòng giảng viên sau đai học 0292 3872 034
- BM. Tài nguyên đất đai 0292 3831 005
0292 3872 033
- PTN. Quản lý môi trường 0292 3872 034
- PTN. Sinh môi trường 0292 3872 036
- Thư viện 0292 3872 035
- Dự án CLUES (Tel/Fax) 0292 3734 571
0292 3734 581
- Văn phòng Đoàn (Bảo vệ ngoài giờ làm việc) 0292 3872 037

→ Khoa Ngoại ngữ

KHOA NGOẠI NGỮ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng Khoa, ông Trịnh Quốc Lập This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 291
P. Trưởng Khoa, ông Trần Văn Lựa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 294
P. Trưởng Khoa, bà Phương Hoàng Yến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292.3780 798
P. Trưởng Khoa, ông Diệp Kiến Vũ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292.
- Văn phòng Khoa (Tel/Fax) 0292 3872 285
0292 3872 290
- BM. Phương pháp dạy học tiếng Anh 0292 3872 248
- BM. Phương pháp dạy học tiếng Pháp 0292 3830 174
- BM. Ngôn ngữ và Văn hóa Anh 0292 3872 018
- BM. Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp 0292 3872 280
- BM. Tiếng Anh căn bản chuyên ngành 0292 3872 293
- Ban quản lý Đề án 2020 0292 3872 286

→ Khoa Nông nghiệp

KHOA NÔNG NGHIỆP This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng Khoa, ông Lê Văn Vàng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3730 665
P. Trưởng Khoa, ông Lý Nguyễn Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3830 789
P. Trưởng Khoa, ông Châu Minh Khôi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 060
P. Trưởng Khoa, ông Nguyễn Trọng Ngữ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3830 784
- Chánh văn phòng ông Hồ Quảng Đồ 0292 3831 166
- Phó Chánh văn phòng ông Nguyễn Quang Dũng (Tel/Fax) 0292 3830 814
- Văn phòng Khoa (Trợ lý Tổ chức, CSVC...) 0292 3830 985
- Trợ lý giáo vụ 0292 3830 984
- Thư viện Khoa 0292 3872 058
Bộ môn Bảo vệ thực vật
- Trưởng Bộ môn 0292 3872 062
- Phòng trực Bộ môn 0292 3872 064
- Phòng trực nhà lưới 0292 3872 065
- Phòng giảng viên 0292 3832 290
Bộ môn Chăn nuôi
- Trưởng Bộ môn 0292 3872 081
- Phó Trưởng Bộ môn 0292 3830 786
- Phòng trực Bộ môn 0292 3872 057
Bộ môn Công nghệ thực phẩm
- Trưởng Bộ môn/Văn phòng 0292 3872 071
- Phòng trực Bộ môn 0292 3872 074
- Phòng giảng viên 0292 3833 551
Bộ môn Di truyền giống nông nghiệp
- Trưởng Bộ môn/Văn phòng 0292 3872 069
- Phòng trực Công nghệ giống vật nuôi 0292 3872 070
- Phòng trực Công nghệ giống cây trồng 0292 3833 311
- Phòng thí nghiệm Di truyền 0292 3830 176
Bộ môn Khoa học Cây trồng
- Trưởng Bộ môn 0292 3872 075
- Phòng trực Bộ môn 0292 3872 076
Bộ môn Khoa học đất
- Trưởng Bộ môn 0292 3872 060
- Văn phòng 0292 3872 059
- Phòng trực 0292 3872 061
- Phòng giảng viên 0292 3835 062
- Phòng thí nghiệm Sinh học đất 0292 3782 584
Bộ môn Sinh lý - Sinh hóa
- Trưởng Bộ môn 0292 3872 066
- Phòng trực Tổ Sinh lý 0292 3872 067
- Phòng trực Tổ Sinh hóa 0292 3872 068
Bộ môn Thú y
- Trưởng Bộ môn 0292 3872 077
- Phòng trực Bộ môn 0292 3830 954
- Phòng giảng viên 0292 3872 080
Trại thực nghiệm giống cây trồng 0292 3830 575
Trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật 0292 3733 467

→ Khoa Phát triển Nông thôn

KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng Khoa, ông Nguyễn Duy Cần This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0293 3511 889
P. Trưởng Khoa, ông Cao Quốc Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0293 3869 531
P. Trưởng Khoa, ông Nguyễn Thiết This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0293 3511 844
- Văn phòng Khoa 0293 3511 111
0293 2229 079
- BM. Công nghệ nông thôn 0293 3511 411
- BM. Kinh tế - Xã hội nông thôn 0293 3511 833
- BM. Kỹ thuật nông nghiệp 0293 3511 844
- TT. Nghiên cứu & Dịch vụ phát triển nông thôn 0293 3511 111
- TT. Nghiên cứu - Thực nghiệm đa dạng sinh học 0293 3869 531
- Trại chăn nuôi 0293 2229 078

→ Khoa Sau đại học

KHOA SAU ĐẠI HỌC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng Khoa, ông Mai Văn Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 078
P. Trưởng Khoa, bà Trần Thanh Trúc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 079
- Chánh Văn phòng 0292 3734 402
- Văn phòng 0292 3734 401
- Trung tâm Bồi dưỡng chuyên môn (Tel/Fax) 0292 3872 298
0292 3872 300

→ Khoa Sư phạm

KHOA SƯ PHẠM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3830 261
Trưởng Khoa, ông Huỳnh Anh Huy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 183
P. Trưởng Khoa, ông Lâm Quốc Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 184
P. Trưởng Khoa, ông Trần Văn Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 182
P. Trưởng Khoa, ông Lê Văn Nhương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 181
- Chánh văn phòng 0292 3872 185
- Văn phòng Khoa (các trợ lý) 0292 3872 186
- Tổ Giáo vụ Văn phòng 0292 3872 224
- Thư viện Khoa 0292 3872 225
- Đoàn Thanh niên 0292 3872 226
- Bảo vệ Khoa 0292 3872 227
- Phòng máy tính công - P.301 Nhà học C2 0292 3872 228
Bm. Sư phạm Địa lý 0292 3872 246
Bm. Sư phạm Hóa học 0292 3872 236
- Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ 0292 3872 238
- Phòng thí nghiệm Hóa lý 0292 3872 239
- Phòng thí nghiệm Hóa phân tích 0292 3872 240
- Phòng thí nghiệm Hóa vô cơ 0292 3872 237
- Phòng thí nghiệm Phương pháp giảng dạy hóa 0292 3872 240
Bm. Sư phạm Lịch sử 0292 3872 247
Bm. Sư phạm Ngữ Văn 0292 3872 245
Bm. Sư phạm Sinh học 0292 3872 241
- Phòng thí nghiệm Động vật 0292 3872 242
- Phòng thí nghiệm Thực vật 0292 3872 242
- Phòng thí nghiệm Phương pháp giảng dạy sinh 0292 3872 243
- Phòng thí nghiệm Sinh lý động vật 0292 3872 243
Bm. Sư phạm Tiếng Anh 0292 3833 445
0292 3872 248
- Hệ thống phòng học ngôn ngữ 0292 3872 249
Bm. Sư phạm Tiếng Pháp 0292 3830 174
Bm. Sư phạm Toán học 0292 3872 229
- Phòng thực hành Tin học 1 - 302 Nhà học C2 0292 3872 230
Bm. Sư phạm Vật lý 0292 3872 231
- Phòng thí nghiệm Cơ nhiệt 0292 3872 234
- Phòng thí nghiệm Điện - Điện tử 0292 3872 234
- Phòng thí nghiệm Phương pháp giảng dạy vật lý 0292 3872 235
- Phòng thí nghiệm Quang học 0292 3872 232
Bm. Tâm lý Giáo dục 0292 3872 250
- Phòng giảng viên nhà học C2 0292 3872 269
- Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm 0292 3872 195

→ Khoa Thủy sản

KHOA THỦY SẢN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng Khoa, ông Trương Quốc Phú This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 211
P. Trưởng Khoa, ông Vũ Ngọc Út This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 201
P. Trưởng Khoa, ông Nguyễn Thanh Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 278
P. Trưởng Khoa, ông Trần Minh Phú
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 202
Văn phòng Khoa
+ P. Chánh VP Khoa
+ TL Giáo vụ, cô Trần Thị Hồng Hạnh
+ TL Đào tạo sau đại học
+ Văn thư
0292 3835 701
- Trợ lý Khoa (Tel/Fax) 0292 3834 037
0292 3830 323
+ Kế toán
+ TL Nghiên cứu khoa học
0292 3830 961
- TL Thiết bị 0292 3872 203
- Thư viện Khoa 0292 3872 206
- Bảo vệ Khoa 0292 3872 207
- Quản lý nhà học 0292 3872 204
Bm. Dinh Dưỡng & Chế Biến Thủy Sản
- Trưởng Bộ môn, bà Đỗ Thị Thanh Hương 0292 3872 217
- Văn phòng 0292 3830 931
0292 3872 212
- Phòng thí nghiệm 0292 3872 208
- Văn phòng Dự án Aahrus 0292 3733 524
Bm. Bệnh học Thủy Sản
- Trưởng Bộ môn, bà Đặng Thị Hoàng Oanh 0292 3834 532
- P. Trưởng Bộ môn, bà Trần Thị Tuyết Hoa 0292 3872 216
- Văn phòng 0292 3830 247
0292 3872 218
- Phòng giảng viên, bà Từ Thanh Dung 0292 3872 215
Bm. Quản Lý & Kinh Tế Nghề Cá
- P. Trưởng Bộ môn, ông Trần Đắc Định 0292 3872 220
- Văn phòng 0292 3831 587
0292 3872 219
- Văn phòng Nhóm nguồn lợi 0292 3872 210
Bm. Thủy Sinh Học ứng Dụng
- Trưởng Bộ môn, bà Phạm Thị Tuyết Ngân 0292 3830 046
0292 3872 221
- Văn phòng 0292 3733 523
0292 3872 223
Bm. Kỹ Thuật Nuôi Thủy Sản Nước Ngọt
- Trưởng Bộ môn, ông Dương Nhật Long 0292 3872 205
- P. Trưởng Bộ môn, ông Phạm Thanh Liêm 0292 3872 208
- P. Trưởng Bộ môn, ông Bùi Minh Tâm 0292 3872 214
- Văn phòng Bộ môn 0292 3831 542
0292 3872 205
Bm. Kỹ Thuật Nuôi Hải Sản
- Trưởng Bộ môn, ông Nguyễn Văn Hòa 0292 3872 209
- P. Trưởng Bộ môn, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh 0292 3872 213
- Văn phòng Bộ môn 0292 3830 246
0292 3872 209

→ Bô môn Giáo dục thể chất

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng Bộ môn, ông Nguyễn Văn Hòa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 158
P. Trưởng Bộ môn, ông Lê Bá Tường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 163
P. Trưởng Bộ môn, ông Nguyễn Thanh Liêm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3972 163
- Văn phòng Bộ môn 0292 3872 187
- Đoàn Thanh niên 0292 3872 270
- Văn phòng Công đoàn 0292 3872 271
- Tổ Môn bóng 0292 3872 272
- Tổ Điền kinh 0292 3872 273

→ Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu

VIỆN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Viện Trưởng, ông Nguyễn Hiếu Trung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3730 448
P. Viện Trưởng, ông Văn Phạm Đăng Trí
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3730 448
- Văn phòng 0292 3730 448

→ Viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

VIỆN NCPT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Viện trưởng, ông Đặng Kiều Nhân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 041
P. Viện trưởng, ông Vũ Anh Pháp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 037
- Văn phòng (Tel/Fax) 0292 3833 256
0292 3831 270
- BM. Hệ thống nông nghiệp 0292 3832 475
- BM. Kinh tế - Xã hội & Chính sách 0292 3831 260
- BM. Tài nguyên cây trồng 0292 3831 012
- Giáo vụ đại học - cao học 0292 3872 038
- Nông trại và Tổ Phát triển giống lúa 0292 3831 251
- Tài vụ 0292 3830 040
- Trung tâm NC & ĐT nghề nông thôn 0292 3872 040

→ Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học

VIỆN NC&PT CÔNG NGHỆ SINH HỌC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Viện trưởng, ông Nguyễn Văn Thành This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3730 270
P. Viện trưởng, ông Nguyễn Minh Chơn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 306
P. Viện trưởng, bà Nguyễn Thị Pha This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3872 055
- Văn phòng (Tel/Fax) 0292 3835 961
0292 3830 260
- Thư ký và Thư viện 0292 3835 892
- PTN. Công nghệ sinh học Enzym 0292 3872 054
- PTN. Công nghệ sinh học thực phẩm 0292 3872 053
- PTN. Công nghệ sinh học thực vật 0292 3872 055
- PTN. Di truyền phân tử 0292 3872 052
- PTN. Sinh hóa 0292 3872 049
- PTN. Sinh học phân tử 0292 3730 271
- PTN. Vi sinh vật đất 0292 3872 050
- PTN. Vi sinh vật môi trường 0292 3872 051
- Phòng quảng bá sản phẩm 0292 3734 035

→ Trường THPT Thực hành Sư phạm

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hiệu trưởng, ông Trần Văn Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3659 555
P. hiệu trưởng, ông Phạm Minh Khánh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3734 758
P. hiệu trưởng, bà Huỳnh Thị Thúy Diễm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0292 3734 758
- Văn phòng 0292 3734 758

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 22365772

Đang trực tuyến: 442