Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Hội đồng KH&ĐT

THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG

(NHIỆM KỲ 2012-2017)


I. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO: Thành phần (gồm 27 ủy viên)   

1.    Ông Hà Thanh Toàn, GS.TS. Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ.

2.    Ông Đỗ Văn Xê, PGS.TS. Phó Hiệu trưởng.

3.    Ông Lê Việt Dũng, PGS.TS. Phó Hiệu trưởng.

4.    Bà Trần Thị Thanh Hiền, PGS.TS. Phó Hiệu trưởng.

5.    Ông Nguyễn Thanh Phương, GS.TS. Phó Hiệu trưởng.

6.    Ông Võ Thành Danh, PGS.TS. Trưởng Khoa Kinh tế và QTKD.

7.    Ông Trần Cao Đệ, GVC.TS. Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin và TT.

8.    Bà Lê Thị Nguyệt Châu, GVC.TS. Trưởng Khoa Luật.

9.    Bà Bùi Thị Bửu Huê, PGS.TS. Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên.

10.  Ông Trương Quốc Phú, PGS.TS. Trưởng Khoa Thủy sản.

11.  Ông Nguyễn Chí Ngôn, GVC.TS. Trưởng Khoa Công nghệ.

12.  Ông Lê Ngọc Triết, GVC.TS. Quyền Trưởng Khoa Khoa học Chính trị.

13.  Ông Nguyễn Văn Nở, PGS.TS. Trưởng Khoa Sư phạm.

14.  Ông Trần Nhân Dũng, PGS.TS. Viện trưởng Viện NC và Phát triển CNSH.

15.  Ông Lê Văn Hòa, PGS.TS. Trưởng Khoa Nông nghiệp và SHUD.

16.  Ông Thái Công Dân, GVC.TS. Trưởng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn.

17.  Ông Nguyễn Hiếu Trung, PGS.TS. Trưởng Khoa Môi trường và TNTN.

18.  Ông Lê Quang Trí, GS.TS. Giám đốc Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu.

19.  Ông Lý Nguyễn Bình, PGS.TS. Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp và SHUD.

20.  Ông Nguyễn Thanh Sơn, ThS. Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

21.  Ông Nguyễn Đức Nghĩa, TS. Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

22.  Ông Lê Văn Bảnh, TS. Viện Trưởng Viện Lúa ĐBSCL.

23.  Ông Nguyễn Văn Hòa, TS. Phó Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam.

24.  Ông Trần Trọng Khiếm, ThS. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ.

25.  Ông Võ Văn Sơn, PGS.TS. Giám đốc TT NC&PT sản phẩm VEMEDIM.

26.  Ông Trịnh Quốc Lập, PGS.TS. Trưởng Khoa Ngoại ngữ

27.  Ông Nguyễn Văn Quang, GVC.TS. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long


II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO: Thành phần (gồm 7 thành viên)  

1.     PGS.TS. Lê Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng;

2.     GS.TS. Lê Quang Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Thường trực;

3.     PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4.     GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng;

5.     GS.TS. Hà Thanh Toàn, Ủy viên;

6.     PGS.TS. Võ Thành Danh, Ủy viên;

7.     TS. Nguyễn Chí Ngôn, Ủy viên kiêm Thư ký.


III. TỔ THƯ KÝ: Thành phần (gồm 7 thành viên)  

1.   Ông Nguyễn Minh Trí, Tổ trưởng.

2.   Ông Lê Văn Khoa, Tổ phó.

3.   Ông Mai Văn Nam, Thành viên.

4.   Ông Trịnh Quốc Lập, Thành viên.

5.   Ông Võ Thành Danh, Thành viên.

6.   Ông Nguyễn Chí Ngôn, Thành viên.

7.   Ông Lý Nguyễn Bình, Thành viên.

 

IV. CÁC TIỂU BAN CHUYÊN MÔN:   (Gồm 9 tiểu ban)


Tiểu ban Khoa học Tự nhiên: Gồm 7 thành viên

1.   PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê, Trưởng Tiểu ban.

2.   TS. Ngô Thanh Phong, Phó Trưởng Tiểu ban.

3.   TS. Nguyễn Thành Tiên, Ủy viên kiêm thư ký.

4.   TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên (Khoa Sư Phạm).

5.   TS. Hồ Quốc Phong, Ủy viên (Khoa Công Nghệ).

6.   TS. Nguyễn Hữu Khánh, Ủy viên (Khoa KHTN).

7.   TS. Võ Văn Tài, Ủy viên (Khoa KHTN). 


Tiểu ban Công nghệ và Công nghệ thông tin: Gồm 7 thành viên

1.   TS. Nguyễn Chí Ngôn, Trưởng Tiểu ban;

2.   PGS. TS. Trần Cao Đệ, Phó Trưởng Tiểu ban;

3.   TS. Trương Chí Thành, Ủy viên kiêm thư ký;

4.   PGS.TS. Trần Trung Tính, Ủy viên;

5.   TS. Ngô Bá Hùng, Ủy viên (Khoa Công nghệ Thông tin & TT);

6.   PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp, Ủy viên (Khoa Công nghệ Thông tin & TT);

7.   TS. Nguyễn Văn Cương, Ủy viên (Khoa Công nghệ).


Tiểu ban Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên: Gồm 7 thành viên

1.   PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung, Trưởng Tiểu ban;

2.   TS. Nguyễn Văn Công, Phó Trưởng Tiểu ban;

3.   TS. Nguyễn Xuân Hoàng, Ủy viên kiêm thư ký;

4.   GS.TS. Lê Quang Trí, Ủy viên (Viện NC Biến đổi khí hậu);

5.   PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Ủy viên (Viện NC Biến đổi khí hậu);

6.   PGS.TS. Nguyễn Hữu Chiếm, Ủy viên (Khoa Môi trường và TNTN);

7.   TS. Văn Phạm Đăng Trí, Ủy viên (Khoa Môi trường và TNTN).   


Tiểu ban Khoa học Nông nghiệp và Công nghệ Sinh học: Gồm 9 thành viên

1.   PGS.TS. Lê Văn Hòa, Trưởng Tiểu ban;

2.   PGS.TS. Trần Nhân Dũng, Phó Trưởng Tiểu ban;

3.   PGS.TS. Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên kiêm thư ký;

4.   GS.TS. Hà Thanh Toàn, Ủy viên;

5.   PGS.TS. Ngô Thị Phương Dung, Ủy viên (Viện CNSH );

6.   PGS.TS. Lý Nguyễn Bình, Ủy viên (Khoa NN&SHUD);

7.   PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa, Ủy viên (Khoa NN&SHUD);

8.   PGS.TS. Nguyễn Duy Cần, Ủy viên (Khoa Phát triển Nông thôn);

9.   TS. Đặng Kiều Nhân, Ủy viên (Viện NC Phát triển ĐBSCL). 


Tiểu ban Thủy sản: Gồm 9 thành viên

1.   PGS.TS. Trương Quốc Phú, Trưởng Tiểu ban;

2.   GS.TS. Trần Ngọc Hải, Phó Trưởng Tiểu ban;

3.   TS. Phạm Thanh Liêm, Ủy viên kiêm thư ký;

4.   GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên;

5.   PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Ủy viên;

6.   PGS.TS. Vũ Ngọc Út, Ủy viên (Khoa Thủy sản);

7.   PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh, Ủy viên (Khoa Thủy sản);

8.   PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên (Viện NC&PT CNSH);

9.   PGS. Nguyễn Văn Công, Ủy viên (Khoa Môi trường và TNTN). 


Tiểu ban Khoa học Giáo dục: Gồm 9 thành viên

1.   PGS. TS. Trịnh Quốc Lập, Trưởng Tiểu ban;                

2.   TS. Trần Văn Lựa, Phó Trưởng Tiểu ban;

3.   PGS.TS. Lâm Quốc Anh, Ủy viên kiêm thư ký;                      

4.   PGS.TS. Nguyễn Văn Nở, Ủy viên (Khoa Sư Phạm);

5.   PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam, Ủy viên (Khoa Sư Phạm);

6.   PGS.TS. Trần Thanh Ái, Ủy viên (Khoa Sư Phạm);

7.   TS. Bùi Phương Thanh Huấn, Ủy viên (Khoa Sư Phạm);

8.   PGS.TS. Dương Hiếu Đẩu, Ủy viên (Khoa KHTN);

9.   TS. Trần Văn Nam, Ủy viên (Khoa KHXH và Nhân văn). 


Tiểu ban Khoa học Xã hội nhân văn: Gồm 7 thành viên

1.   TS. Thái Công Dân, Trưởng Tiểu ban;                

2.   TS. Đào Ngọc Cảnh, Phó Trưởng Tiểu ban;

3.   TS. Trần Thị Phụng Hà, Ủy viên kiêm thư ký;

4.   PGS.TS. Lê Việt Dũng, Ủy viên;

5.   TS. Nguyễn Kim Châu, Ủy viên (Khoa KHXH và Nhân văn);

6.   TS. Diệp Kiến Vũ, Ủy viên (Khoa KHXH và Nhân văn);

7.   TS. Phan Huy Hùng, Ủy viên (TT Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí). 


Tiểu ban Kinh tế: Gồm 7 thành viên

1.   PGS.TS. Võ Thành Danh, Trưởng Tiểu ban;

2.   PGS.TS. Nguyễn Văn Sánh, Phó Trưởng Tiểu ban;                                            

3.   PGS.TS. Trương Đông Lộc, Ủy viên kiêm thư ký;

4.   PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Ủy viên;

5.   PGS.TS. Lê Khương Ninh, Ủy viên (Khoa Kinh tế và QTKD);

6.   PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải, Ủy viên (Khoa Kinh tế và QTKD);

7.   PGS.TS. Võ Thị Thanh Lộc, Ủy viên (Viện NCPT ĐBSCL). 


Tiểu ban Khoa học Chính trị và Pháp luật: Gồm 7 thành viên

1.   TS. Lê Thị Nguyệt Châu, Trưởng Tiểu ban;

2.   TS. Lê Ngọc Triết, Phó Trưởng Tiểu ban;                                                        

3.   TS. Phạm Văn Beo, Ủy viên kiêm thư ký;

4.   TS. Lê Duy Sơn, Ủy viên (Khoa Khoa học chính trị)

5.   TS. Trần Văn Hiếu, Ủy viên (Khoa Khoa học chính trị);

6.   TS. Phạm Văn Búa, Ủy viên (Khoa Khoa học chính trị);

7.   TS. Phan Trung Hiền, Ủy viên (Khoa Luật).Các thông tin khác
Thư ngỏ
Nhân sự
Đảng & Đoàn thể
Hội đồng Trường
Ban Giám hiệu
Hoạt động
Lịch sử
Giới thiệu
Phòng ban
Tầm nhìn - Sứ mệnh

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University