Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Nhân sự

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRƯỜNG ĐHCT

BAN GIÁM HIỆU

   GS. TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng, Email: httoan@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Trần Thị Thanh Hiền, P. Hiệu trưởng, Email: ttthien@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Lê Việt Dũng, P. Hiệu trưởng, Email: lvdung@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Trần Trung Tính, P. Hiệu trưởng, Email: tttinh@ctu.edu.vn 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

   GS. TS. Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch, Email: ntphuong@ctu.edu.vn

   ThS. Lê Thanh Sơn, Thư ký Hội đồng Trường, Email: ltson@ctu.edu.vn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

   PGS. TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Email: ttthien@ctu.edu.vn  

   ThS. Dương Thị Tuyền, Chủ tịch Công đoàn Trường, Email:  dttuyen@ctu.edu.vn

   ThS. Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường, Email: nthanhtung@ctu.edu.vn

   TS. Trần Văn Lựa,  Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Trường, Email: tvlua@ctu.edu.vn

   ĐH. Lê Mạnh Quốc, Trưởng phòng - Chánh Văn phòng Đảng ủy Trường, Email: lmquoc@ctu.edu.vn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU

Khoa Công Nghệ

   PGS. TS. Nguyễn Chí Ngôn, Trưởng Khoa, Email: ncngon@ctu.edu.vn

   TS. Nguyễn Văn Cương, P. Trưởng Khoa, Email: nvcuong@ctu.edu.vn

   TS. Trần Thanh Hùng, P. Trưởng Khoa, Email: tthung@ctu.edu.vn 

   ThS. Hồ Ngọc Tri Tân , P. Trưởng Khoa, Email: hnttan@ctu.edu.vn 

Khoa Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông

   TS. Nguyễn Hữu Hòa, Trưởng Khoa, Email: nhhoa@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp, P. Trưởng Khoa, Email: hxhiep@ctu.edu.vn

   TS. Ngô Bá Hùng, P. Trưởng Khoa, Email: nbhung@ctu.edu.vn

   TS. Phạm Nguyên Khang, P. Trưởng Khoa, Email: pnkhang@ctu.edu.vn

Khoa Dự bị Dân tộc

   ThS. Nguyễn Hoàng Long, Trưởng khoa, Email: nhlong@ctu.edu.vn

    ThS. Sơn Chanh Đa, P. Trưởng khoa, Email: scda@ctu.edu.vn  

Khoa Khoa học Chính trị

   TS. Lê Ngọc Triết, Trưởng Khoa, Email: lntriet@ctu.edu.vn 

   TS. Trần Văn Hiếu, P. Trưởng Khoa, Email: tvhieu@ctu.edu.vn

   TS. Phạm Văn Búa, P. Trưởng Khoa, Email: pvbua@ctu.edu.vn

Khoa Khoa học Tự nhiên

   PGS. TS. Bùi Thị Bửu Huê, Trưởng Khoa, Email: btbhue@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Ngô Thanh Phong, P. Trưởng Khoa, Email: ngophong@ctu.edu.vn

   TS. Võ Văn Tài, P. Trưởng Khoa, Email: vvtai@ctu.edu.vn 

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

   TS. Thái Công Dân, Trưởng khoa, Email: tcdan@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Nguyễn Kim Châu, P. Trưởng khoa, Email: nkchau@ctu.edu.vn

   TS. Bùi Thanh Thảo, P. Trưởng khoa, Email: btthao@ctu.edu.vn

Khoa Kinh Tế

   PGS. TS. Lê Khương Ninh, Trưởng Khoa, Email: lkninh@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải, P. Trưởng Khoa, Email: ltdhai@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Trương Đông Lộc, P. Trưởng Khoa, Email: tdloc@ctu.edu.vn

Khoa Luật  

   TS. Lê Thị Nguyệt Châu, Trưởng Khoa, Email: nguyetchau@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Phan Trung Hiền, P. Trưởng Khoa, Email: pthien@ctu.edu.vn

   ThS. Diệp Thành Nguyên, P. Trưởng Khoa, Email: dtnguyen@ctu.edu.vn

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

   PGS. TS. Nguyễn Văn Công, Trưởng Khoa, Email: nvcong@ctu.edu.vn

   TS. Nguyễn Xuân Hoàng, P. Trưởng Khoa, Email: nxhoang@ctu.edu.vn

   ThS. Lê Hoàng Việt, P. Trưởng Khoa, Email: lhviet@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Văn Phạm Đăng Trí, P. Trưởng Khoa, Email: vpdtri@ctu.edu.vn

Khoa Ngoại ngữ

   PGS. TS. Trịnh Quốc Lập, Trưởng Khoa, Email: tqlap@ctu.edu.vn 

   TS. Trần Văn Lựa, P. Trưởng Khoa, Email: tvlua@ctu.edu.vn  

   TS. Phương Hoàng Yến, P. Trưởng Khoa, Email: phyen@ctu.edu.vn

Khoa Nông Nghiệp và Sinh học Ứng dụng

   PGS. TS. Lê Văn Vàng , Trưởng Khoa, Email: lvvang@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Lý Nguyễn Bình, P. Trưởng Khoa, Email: lnbinh@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Châu Minh Khôi, P. Trưởng Khoa, Email: cmkhoi@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Nguyễn Trọng Ngữ, P. Trưởng Khoa, Email: ntngu@ctu.edu.vn

Khoa Phát triển Nông thôn

   PGS. TS. Nguyễn Duy Cần, Trưởng Khoa, Email: ndcan@ctu.edu.vn

   TS. Cao Quốc Nam, P. Trưởng Khoa, Email: cqnam@ctu.edu.vn

   TS. Nguyễn Thiết, P. Trưởng Khoa, Email: nthiet@ctu.edu.vn

Khoa Sau Đại học

   PGS. TS. Mai Văn Nam, Trưởng Khoa, Email: mvnam@ctu.edu.vn

   ThS. Nguyễn Vĩnh An, P. Trưởng Khoa, Email: nvan@ctu.edu.vn

Khoa Sư Phạm

  PGS. TS. Nguyễn Văn Nở, Trưởng Khoa, Email: nvno@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Lâm Quốc Anh, P. Trưởng Khoa, Email: quocanh@ctu.edu.vn 

   PGS. TS. Trần Văn Minh , P. Trưởng Khoa, Email: tvminh@ctu.edu.vn 

   TS. Huỳnh Anh Huy, P. Trưởng Khoa, Email: hahuy@ctu.edu.vn  

Trường THPT Thực hành Sư phạm

   PGS. TS. Trần Văn Minh, Hiệu trưởng, Email: tvminh@ctu.edu.vn 

   ThS. Nguyễn Ngọc Côn, P. Hiệu trưởng, Email: nncon@ctu.edu.vn

Khoa Thủy sản  

   PGS. TS. Trương Quốc Phú,  Trưởng Khoa, Email: tqphu@ctu.edu.vn  

   GS. TS. Trần Ngọc Hải, P. Trưởng Khoa, Email: tnhai@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Vũ Ngọc Út, P. Trưởng Khoa, Email: vnut@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Nguyễn Thanh Long, P. Trưởng Khoa, Email: ntlong@ctu.edu.vn

Bộ môn giáo dục thể chất 

   TS. Nguyễn Văn Hòa, Trưởng bộ môn, Email: vanhoa@ctu.edu.vn

   TS. Lê Bá Tường,  P. Trưởng bộ môn, Email: lbtuong@ctu.edu.vn

   ThS. Nguyễn Thanh Liêm, P. Trưởng bộ môn, Email: thanhliem@ctu.edu.vn  

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng &An ninh 

   GS. TS. Hà Thanh Toàn, Giám đốc, Email: httoan@ctu.edu.vn 

   Đại tá. ĐH. Nguyễn Vinh Ninh, P. Giám đốc, Email: nvninh@ctu.edu.vn

   Đại tá. ĐH. Cao Ngọc Báu, P. Giám đốc, Email: cnbau@ctu.edu.vn

Viện Nghiên cứu Biến Đổi Khí Hậu

   PGS. TS. Nguyễn Hiếu Trung, Viện trưởng, Email: nhtrung@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Lê Anh Tuấn, P. Viện trưởng, Email: latuan@ctu.edu.vn

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL 

   TS. Đặng Kiều Nhân, Viện trưởng, Email: dknhan@ctu.edu.vn

   TS. Vũ Anh Pháp, P. Viện trưởng, Email: vaphap@ctu.edu.vn

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học

   PGS. TS. Nguyễn Văn Thành, Viện trưởng, Email: nvthanh@ctu.edu.vn

   PGS. TS. Nguyễn Minh Chơn, P. Viện trưởng, Email: nmchon@ctu.edu.vn

   TS. Nguyễn Thị Pha, P. Viện trưởng, Email: ntpha@ctu.edu.vn

Trung tâm Công nghệ Phần mềm

   ThS. Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc, Email: nhviet@ctu.edu.vn 

   TS. Trương Xuân Việt, P. Giám đốc, Email: txviet@ctu.edu.vn

   ThS. Lê Hoàng Thảo, P. Giám đốc, Email: lhthao@ctu.edu.vn

Trung tâm Liên kết Đào tạo

   TS. Phạm Phương Tâm, Giám đốc, Email: pptam@ctu.edu.vn

   ĐH. Phạm Thị Ngọc Sương, P. Giám đốc, Email: ptnsuong@ctu.edu.vn

   ThS. Trịnh Trung Hưng, P. Giám đốc, Email: trunghung@ctu.edu.vn

Trung tâm học liệu

  ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương, Giám đốc, Email: nhvvuong@ctu.edu.vn

  ĐH. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, P. Giám đốc, Email: ntttrinh@ctu.edu.vn

Trung tâm Ngoại ngữ 

  TS. Lưu Nguyễn Quốc Hưng, Giám đốc, Email: lnqhung@ctu.edu.vn 

  TS. Nguyễn Bữu Huân, P. Giám đốc, Email: nbhuan@ctu.edu.vn 

  ThS. Võ Phạm Trinh Thư, P. Giám đốc, Email: vptthu@ctu.edu.vn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp 

  ThS. Dương Thanh Long, Trưởng phòng, Email: dtlong@ctu.edu.vn 

  ĐH. Trịnh Ngọc Hòa, P. Trưởng phòng, Email: tnhoa@ctu.edu.vn

  ĐH. Nguyễn Trọng Hiếu, P. Trưởng phòng, Email: nthieu@ctu.edu.vn

Phòng Công tác Chính trị 

  ThS. Trần Thiện Bình, Trưởng phòng, Email: ttbinh@ctu.edu.vn

  ĐH. Võ Thế Nam, P. Trưởng phòng, Email: vtnam@ctu.edu.vn 

Phòng Công tác Sinh viên

  TS. Nguyễn Thanh Tường, Trưởng phòng, Email: nttuong@ctu.edu.vn 

  ThS. Phạm Văn Hiền, P. Trưởng phòng, Email: pvhien@ctu.edu.vn 

  ThS. Phan Quang Vinh, P. Trưởng phòng, Email: pqvinh@ctu.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo, P. Trưởng phòng, Email: ntpthao@ctu.edu.vn

Phòng Đào tạo 

  ThS. Nguyễn Minh Trí, Trưởng phòng, Email: nmtri@ctu.edu.vn

  ThS. Nguyễn Hứa Duy Khang, P.Trưởng phòng, Email: nhdkhang@ctu.edu.vn

  ĐH. Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn, P.Trưởng phòng, Email: nktson@ctu.edu.vn

Phòng Hợp tác Quốc tế

  TS. Lê Văn Lâm, Trưởng phòng, Email: lvlam@ctu.edu.vn  

  PGS. TS. Nguyễn Võ Châu Ngân, P. Trưởng phòng, Email: nvcngan@ctu.edu.vn

  ThS. Phạm Xuân Bình, P. Trưởng phòng, Email: pxbinh@ctu.edu.vn

Phòng Quản lý Khoa học

  PGS. TS. Lê Văn Khoa, Trưởng phòng, Email:  lvkhoa@ctu.edu.vn 

  PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi, P. Trưởng phòng, Email:  lndkhoi@ctu.edu.vn 

Phòng Tài vụ 

  ThS. Nguyễn Văn Duyệt, Trưởng phòng, Email: nvduyet@ctu.edu.vn 

  ThS. Vũ Xuân Nam, P. Trưởng phòng Tài vụ, Email: vxnam@ctu.edu.vn

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 ĐH. Lê Văn Lâm, Q. Trưởng phòng, Email: lelam@ctu.edu.vn

 ĐH. Trần Văn Phước, P. Trưởng phòng, Email: vanphuoc@ctu.edu.vn

 ThS. Đinh Thanh Phương, P. Trưởng phòng, Email: thanhphuong@ctu.edu.vn

Phòng Tổ chức Cán bộ 

  ThS. Nguyễn Văn Trí, Trưởng phòng, Email: nvtri@ctu.edu.vn 

  ThS. Nguyễn Thị Kim Loan, P. Trưởng phòng, Email: ntkloan@ctu.edu.vn 

Phòng Quản trị - Thiết bị  

  ĐH. Lê Phi Hùng, Trưởng phòng, Email: lphung@ctu.edu.vn 

  ThS. Lê Thành Phiêu, P. Trưởng phòng, Email: ltphieu@ctu.edu.vn

Ban Quản lý Công Trình 

  PGS. TS. Trần Trung Tính, Trưởng ban, Email: tttinh@ctu.edu.vn  

  ThS. Trần Văn Phấn, P. Ban, Email: tvphan@ctu.edu.vn  

Ban Quản lý Dự án Nâng cấp trường Đại học Cần Thơ

  PGS. TS. Trần Trung Tính, Giám đốc, Email: tttinh@ctu.edu.vn  

  PGS. TS. Nguyễn Văn Bé, P. Giám đốc, Email: nvbe@ctu.edu.vn  

  PGS. TS. Phạm Minh Đức, Thư ký quản lý, Email: pmduc@ctu.edu.vn  

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ

  PGS. TS. Nguyễn Phú Son, Q. Giám đốc, Email: npson@ctu.edu.vn  

  ĐH. Đặng Văn Bạch, P. Giám đốc, Email: dvbach@ctu.edu.vn

  ĐH. Lê Trung Hiếu, P. Giám đốc, Email: lthieu@ctu.edu.vn

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí

  TS. Phan Huy Hùng, Giám đốc, Email: phhung@ctu.edu.vn

  ThS. Đào Phong Lâm, P. Giám đốc, Email: dplam@ctu.edu.vn

Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ

  TS. Trần Văn Lựa, P. Giám đốc phụ trách Quyền Giám đốc, Email: tvlua@ctu.edu.vn

  ThS. Võ Thị Bích Thảo, P. Giám đốc, Email: vtbthao@ctu.edu.vn 

  ThS. Lý Thị Bích Phượng, P. Giám đốc, Email: ltbphuong@ctu.edu.vn

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng 

  ThS. Lưu Trùng Dương,  Giám đốc, Email: luutd@ctu.edu.vn

  TS. Trần Thanh Điền, P. Giám đốc, Email: ttdien@ctu.edu.vn 

  ThS. Trần Thanh Điện, P. Giám đốc, Email: thanhdien@ctu.edu.vn

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 

  PGS. TS. Bùi Vản Trịnh, Giám đốc, Email: bvtrinh@ctu.edu.vn

  ĐH. Lã Hữu Châu, P. Giám đốc, Email: lhchau@ctu.edu.vn 

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT 

  GS. TS. Hà Thanh Toàn, Tổng biên tập, Email: httoan@ctu.edu.vn

  GS. TS. Nguyễn Thanh Phương, P. Tổng biên tập, Email: ntphuong@ctu.edu.vn 

Văn phòng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường ĐHCT 

  ThS. Trương Chí Hải, Trưởng phòng-Phụ trách văn phòng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường ĐHCT và công tác Thi đua – Khen thưởng của Trường, Email: tchai@ctu.edu.vn

 Các thông tin khác
Thư ngỏ
Đảng & Đoàn thể
Hội đồng Trường
Ban Giám hiệu
Hoạt động
Lịch sử
Giới thiệu
Phòng ban
Tầm nhìn - Sứ mệnh
Hội đồng KH&ĐT

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University