Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Ban Giám hiệu

GS.TS. Hà Thanh Toàn             Chức vụ : Hiệu trưởng

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của Trường trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, với địa phương và đối tác quốc tế.

- Chịu trách nhiệm với cán bộ công chức Trường, với Đảng uỷ (và Thành uỷ) về sự phát triển của Trường theo các định hướng, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm về xây dựng, kế hoạch phát triển Trường, phát triển cán bộ, và phát triển nguồn lực tài chính.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác: kế hoạch, phát triển nguồn lực-cán bộ, tài chánh, xây dựng cơ bản và hoạt động dịch vụ trong trường, phát triển của Trường THSP Thực hành.

Phụ trách các đơn vị:

Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài vụ, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Ngoại ngữ, Chủ tịch các Hội đồng của trường (theo quy định).

Chủ tài khoản 1.

Liên hệ:

- Email: httoan@ctu.edu.vn

- ĐT: 0292 3830 604

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền             Chức vụ : Phó Hiệu trưởng

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng và với cán bộ công chức Trường về công tác chính trị, tư tưởng, an ninh trật tự và công tác sinh viên trong phối hợp với Đảng ủy, đảm bảo an ninh, chính trị, và sinh viên.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác: tư tưởng, chính trị, công tác sinh viên và Đoàn thể trong trường, Hội đồng phân phối nhà ở công vụ, công tác văn-thể.

Phụ trách các đơn vị:

Phòng Công tác Chính trị, khối đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh), Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Thanh Tra-Pháp chế.

Liên hệ:

- Email: ttthien@ctu.edu.vn
- ĐT: 0292 3872 098

PGS. TS. Lê Việt Dũng               Chức vụ : Phó Hiệu trưởng

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng và với Cán bộ công chức trường về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, du học và đào tạo ngoài nước, đào tạo sinh viên quốc tế.

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản lý dự án; Ngân sách (tài chánh) NCKH, hợp đồng NCKH, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu, và các chương trình "Tropical semester", Mekong 1000,...

Phụ trách các đơn vị:

Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Tư vấn Du học.

Liên hệ:

- Email: lvdung@ctu.edu.vn
- ĐT: 0292 3687 666

PGS.TS. Trần Trung Tính               Chức vụ : Phó Hiệu trưởng

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng và với cán bộ viên chức Trường về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoạt động ký túc xá, nhà ở của cán bộ, chỉ đạo hoạt động Khu Hòa An.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác: Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, Ký túc xá, nhà ở,…

Phụ trách các đơn vị:

Phòng Quản trị thiết bị, Bộ phận Ký túc xá, Khu Hòa An.

Liên hệ:

- Email: tttinh@ctu.edu.vn
- ĐT: 0292 3872 073Các thông tin khác
Thư ngỏ
Nhân sự
Đảng & Đoàn thể
Hội đồng Trường
Hoạt động
Lịch sử
Giới thiệu
Phòng ban
Tầm nhìn - Sứ mệnh
Hội đồng KH&ĐT

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University