Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH

Ðiện thoại: 0292 3872002

Website: https://dec.ctu.edu.vn

Trung tâm Giáo dục quốc phòng được thành lập năm 2004 trên cơ sở Bộ môn Giáo dục quốc phòng. Trung tâm có nhiệm vụ giảng dạy các môn học về giáo dục quốc phòng cho sinh viên toàn Trường, đồng thời là cơ quan tham mưu cho Ðảng ủy và Ban Giám hiệu trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Ngoài ra, Trung tâm còn tham gia huấn luyện đào tạo các đối tượng khác như: lực lượng tự vệ Trường, đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng cho các trường phổ thông trung học trong khu vực ĐBSCL.

Số lượng cán bộ:  14

Hoạt động đào tạo: Trung tâm đang thực hiện giáo dục quốc phòng cho sinh viên toàn Trường. Chương trinh ào tạo gồm 5 học phần :

     - Học phần 1 : Đường lối quân sự.

     - Học phần 2 : Công tác quốc phòng

     - Học phần 3 : Kỹ thuật và chiến thuật.

     - Học phần 4 : Quân sự chung.

     - Học phần 5 : Phương pháp huấn luyện.Thông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University