Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Khoa Khoa học Chính trị

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

Ðiện thoại: 0292 3872006

Website: https://sps.ctu.edu.vn

Khoa Khoa học Chính trị được thành lập năm 2003 trên cơ sở Bộ môn Mác–Lênin (được thành lập và phát triển từ tháng 10 năm 1975). Nhiệm vụ của Khoa là giảng dạy các môn khoa học Mác–Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Triết học Sau đại học cho tất cả các ngành trong trường và đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Giáo dục công dân. Ngoài ra, Khoa Phối hợp với các phòng ban giúp Đảng ủy và Ban giám hiệu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ và sinh viên.

Số lượng cán bộ:                                                   43

Số lượng sinh viên đại học:                                   272

Khoa có 3 Bộ môn, 1 Tổ chuyên môn

1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

2. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh

4. Tổ Phương pháp giảng dạy Lý luận chính trị

Ngành nghề đào tạo

Bậc Đại học

Sư phạm Giáo dục công dânThông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Môi trường & TNTN
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University