Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Gioi thieu
Khoa Môi trường & TNTN

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Ðiện thoại: 0292 3830635

Website: http://cenres.ctu.edu.vn

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên được thành lập năm 2008. Khoa có thế mạnh về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá chất lượng môi trường, độc học môi trường, xử lý chất thải rắn và nước thải ở vùng đô thị, kỹ thuật nguồn nước, đánh giá tác động môi trường, quản lý môi trường, quy hoạch sử dụng đất đai, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), viễn thám (RS). Khoa đã và đang hợp tác lâu dài với nhiều cơ quan nhà nước, doanh nghiệp các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, Khoa cũng đã tạo được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều viện nghiên cứu và trường đại học trong và ngoài nước.

Số lượng cán bộ:                                                   65

Số lượng sinh viên đại học:                                   830

Số lượng học viên cao học:                                   160

Khoa có 4 bộ môn

1. Khoa học Môi trường

2. Quản lý Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

3. Kỹ thuật môi trường

4. Tài nguyên đất đai

  Khoa có 10 phòng thí nghiệm

1.      Bảo tàng và Phân tích đất

2.      Chất lượng Môi trường

3.      Độc học Môi trường

4.      GIS, Viễn thám, Khảo sát, Lập bản đồ Tài nguyên Đất đai

5.      Hóa kỹ thuật Môi trường

6.      Sinh Kỹ thuật Môi trường

7.      Xử lý Nước thải

8.      Xử lý Chất thải rắn

9.      Tài nguyên Sinh vật

10.    Quản lý nguồn nước

Ngành nghề đào tạo

Bậc Đại học

1.      Khoa học môi trường

2.      Kỹ thuật môi trường

3.      Quản lý môi trường

Bậc Cao học

1.      Khoa học môi trường

2.      Quản lý môi trường

3.      Quản lý đất đai

4.      Kỹ thuật môi trường (Hợp tác với Đại học Công nghệ TPHCM)

4.      Quản lý đất đai

Bậc Tiến sĩ

1.      Môi trường đất và nước

Đào tạo ngắn hạn

1. Quản lý vùng lũ

2. Ứng dụng GIS, Viễn thám

3. Xây dựng hầm ủ biogas

4. Sản xuất sạch

5. Đánh giá tác động môi trường

6. Bảo tồn đa dạng sinh học

7. Quy hoạch sử dụng đất

8. Đo đạc địa chínhThông tin đào tạo nghiên cứu khác
Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng
Khoa Thủy sản
Khoa Công Nghệ
Khoa Công nghệ TT và Truyền thông
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế
Khoa Luật
Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Dự bị Dân tộc
Bộ môn Giáo dục thể chất
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Viện Nghiên cứu & phát triển CNSH
Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Khoa Phát triển Nông thôn


Các thông tin khác
Thư ngỏ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University