Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Khoa ngOẠI NGỮ

Tel: (0292) 3872 285 /Fax: (0292) 3872290

- Trưởng Khoa (ông Trịnh Quốc Lập)

 (0292) 3872 291

- Phó Trưởng khoa (ông Trần Văn Lựa)

 (0292) 3872 294

- VP. Khoa Ngoại ngữ

(0292) 3872 290

- BM. Phương pháp dạy học tiếng Anh

(0292) 3872 248

- BM. Phương pháp dạy học tiếng Pháp

(0292) 3830 174

- BM. Ngôn ngữ và Văn hóa Anh

(0292) 3872 018

- BM. Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

(0292) 3872 280

- BM. Tiếng Anh căn bản chuyên ngành

(0292) 3872 293

- Ban quản lý Đề án 2020

(0292) 3872 286Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University