Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học

VIỆN NGHIÊN CỨU & Phát triỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Fax: (0292) 3830 260

- Viện Trưởng (ông Trần Nhân Dũng)

(0292) 3872 047

- Phó Viện trưởng (ông Nguyễn Văn Thành)

(0292) 3730 270

     - Phó Viện trưởng (ông Nguyễn Minh Chơn)
 (0292) 3872 306

- Văn phòng

(0292) 3835 961

- Thư ký và Thư viện

(0292) 3835 892

- PTN. Công nghệ sinh học Enzym

(0292) 3872 054

- PTN. Công nghệ sinh học thực phẩm

(0292) 3872 053

- PTN. Công nghệ sinh học thực vật

(0292) 3872 055

- PTN. Di truyền phân tử

(0292) 3872 052

- PTN. Sinh hóa

(0292) 3872 049

- PTN. Sinh học phân tử

(0292) 3730 271

- PTN. Vi sinh vật đất

(0292) 3872 050

- PTN. Vi sinh vật môi trường

(0292) 3872 051

- Phòng quảng bá sản phẩm

(0292) 3734 035Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University