Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn

Khoa Phát TriỂN Nông Thôn

Tel: (0293) 3982857

- Trưởng Khoa (ông Nguyễn Duy Cần)

 (0293) 3511 889

- Phó Trưởng khoa (ông Nguyễn Ngọc Đệ)

 (0293) 3511 898

    - Phó Trưởng khoa (ông Cao Quốc Nam)
(0293) 3869 531

- VP. Khoa Phát triển nông thôn

(0293) 3511 111

(0293) 2229 079

- BM. Công nghệ nông thôn

(0293) 3511 411

- BM. Kinh tế - Xã hội nông thôn

(0293) 3511 833

- BM. Kỹ thuật nông nghiệp

(0293) 3511 844

- TT. Nghiên cứu & Dịch vụ phát triển nông thôn

(0293) 3511 111

- TT. Nghiên cứu - Thực nghiệm đa dạng sinh học

(0293) 3869 531

- Trại chăn nuôi

(0293) 2229 078Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University