Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Email hành chánh điện tử
Email hành chánh điện tử cấp Bộ môn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL SỬ DỤNG TRONG HÀNH CHÁNH ĐIỆN TỬ
CẤP BỘ MÔN HOẶC TƯƠNG  ĐƯƠNG 

STT

ĐƠN VỊ

EMAIL

  KHOA CÔNG NGHỆ  
1

Văn phòng

kcn-vp@ctu.edu.vn

2

BM.Công nghệ Hóa học

kcn-bmcnhh@ctu.edu.vn

3

BM. Kỹ thuật Điện

kcn-bmktd@ctu.edu.vn

4

BM. Điện tử - Viễn thông

kcn-bmvt@ctu.edu.vn

5

BM. Kỹ thuật Cơ khí

kcn-bmktck@ctu.edu.vn

6

BM. Kỹ thuật Xây dựng

kcn-bmktxd@ctu.edu.vn

7

BM. Quản lý Công nghiệp

kcn-bmqlcn@ctu.edu.vn

8

BM. Tự động hóa

kcn-bmtdh@ctu.edu.vn

9

TT. Điện - Điện tử

kcn-ttddt@ctu.edu.vn

10

TT. Nghiên cứu - ứng dụng Công nghệ

kcn-ttnnudcn@ctu.edu.vn

11

TT.Tư vấn & Kiểm định xây dựng

kcn-tttvkdxd@ctu.edu.vn

12

Xưởng Thiết bị Trường học

kcn-xtbth@ctu.edu.vn

  KHOA CNTT & TRUYỀN THÔNG  
13

Văn phòng

kcntt-vp@ctu.edu.vn

14

BM. Công nghệ phần mềm

kcntt-bmcnpm@ctu.edu.vn

15

BM. Hệ thống Thông tin

kcntt-bmhttt@ctu.edu.vn

16

BM. Khoa học Máy tính

kcntt-bmkhmt@ctu.edu.vn

17

BM. Mạng Máy tính & Truyền thông

kcntt-bmmmttt@ctu.edu.vn

18

Tổ Kỹ thuật máy tính

kcntt-tktmt@ctu.edu.vn

19

TT. Công nghệ phần mềm

kcntt-ttcnpm@ctu.edu.vn

20

TT. Đào tạo mạng

kcntt-ttdtm@ctu.edu.vn

21

TT. Điện tử - Tin học

kcntt-ttdtth@ctu.edu.vn

  KHOA DỰ BỊ DÂN TỘC  
22

Văn phòng

kdbdt-vp@ctu.edu.vn

23 KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ  
24

Văn phòng

kkhct-vp@ctu.edu.vn

25

BM. Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin

kkhct-bmnnlcb@ctu.edu.vn

26

BM. Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

kkhct-bmdlcm@ctu.edu.vn

27

BM. Tư tưởng Hồ Chí Minh

kkhct-bmtthcm@ctu.edu.vn

28

Tổ Phương pháp giáo dục lý luận Chính trị

kkhct-tppgdllct@ctu.edu.vn

  KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
29

Văn phòng

kkhtn-vp@ctu.edu.vn

30

BM. Hóa học

kkhtn-bmhh@ctu.edu.vn

31

BM. Sinh vật học

kkhtn-bmsh@ctu.edu.vn

32

BM. Tin học ứng dụng

kkhtn-bmtud@ctu.edu.vn

33

BM. Toán học

kkhtn-bmth@ctu.edu.vn

34

BM. Vật lý học

kkhtn-bmvl@ctu.edu.vn

  KHOA KHXH & NHÂN VĂN  
35

Văn phòng

kkhxhnv-vp@ctu.edu.vn

36

BM. Lịch sử - Địa lý - Du lịch

kkhxhnv-bmlsdldl@ctu.edu.vn

37

BM. Ngữ văn

kkhxhnv-bmnv@ctu.edu.vn

38

BM. Ngoại ngữ

kkhxhnv-bmnn@ctu.edu.vn

39

BM. Quản trị Thông tin - Thư viện

kkhxhnv-bmqttttv@ctu.edu.vn

40

BM. Xã hội học

kkhxhnv-bmxhh@ctu.edu.vn

  KHOA KINH TẾ & QTKD  
41

Văn phòng

kkt-vp@ctu.edu.vn

42

BM. Kế toán - Kiểm toán

kkt-bmktkt@ctu.edu.vn

43

BM. Kinh doanh quốc tế

kkt-bmkdqt@ctu.edu.vn

44

BM. Kinh tế

kkt-bmkt@ctu.edu.vn

45

BM. Kinh tế Nông nghiệp & Kinh tế TN - MT

kkt-bmktnntnmt@ctu.edu.vn

46

BM. Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên

kkt-bmkttntn@ctu.edu.vn

47

BM. Marketing & Du lịch - Dịch vụ

kkt-bmmdldv@ctu.edu.vn

48

BM. Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

kkt-bmqtdvdllh@ctu.edu.vn

49

BM. Quản trị kinh doanh & Tiếp thị

kkt-bmqtkdtt@ctu.edu.vn

50

BM. Tài chánh - Ngân hàng

kkt-bmtcnh@ctu.edu.vn

51

TT. Hợp tác xã Nông nghiệp

kkt-tthtxnn@ctu.edu.vn

52

TT. Đào tạo & Tư vấn Kinh tế

kkt-ttdttvkt@ctu.edu.vn

  KHOA LUẬT  
53

Văn phòng

kl-vp@ctu.edu.vn

54

BM. Luật Hành chính

kl-bmlhc@ctu.edu.vn

55

BM. Luật Thương mại

kl-bmltm@ctu.edu.vn

56

BM. Luật Tư pháp

kl-bmltp@ctu.edu.vn

57

TT. Luật so sánh

kl-ttlss@ctu.edu.vn

  KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN  
58

Văn phòng

kmttntn-vp@ctu.edu.vn

59

BM. Khoa học Môi trường

kmttntn-bmkhmt@ctu.edu.vn

60

BM. Kỹ thuật Môi trường

kmttntn-bmktmt@ctu.edu.vn

61

BM. Quản lý Môi trường &Tài nguyên Thiên nhiên

kmttntn-bmqlmttntn@ctu.edu.vn

62

BM. Tài nguyên Đất đai

kmttntn-bmtndd@ctu.edu.vn

  KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD  
63

Văn phòng

knn-vp@ctu.edu.vn

64

BM. Bảo vệ thực vật

knn-bmbvtv@ctu.edu.vn

65

BM. Chăn nuôi

knn-bmcn@ctu.edu.vn

66

BM. Công nghệ Thực phẩm

knn-bmcntp@ctu.edu.vn

67

BM. Di truyền - Giống nông nghiệp

knn-bmdtgnn@ctu.edu.vn

68

BM. Khoa học Cây trồng

knn-bmkhct@ctu.edu.vn

69

BM. Khoa học Đất

knn-bmkhd@ctu.edu.vn

70

BM. Môi trường & Bảo vệ tài nguyên TN

knn-bmmtbvtntn@ctu.edu.vn

71

BM. Sinh lý - Sinh hóa

knn-bmslsh@ctu.edu.vn

72

BM. Thú y

knn-bmty@ctu.edu.vn

73

TT. Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp

knn-ttdvkhnn@ctu.edu.vn

74

Trại Thực nghiệm Nông nghiệp

knn-ttnnn@ctu.edu.vn

  KHOA SƯ PHẠM  
75

Văn phòng

ksp-vp@ctu.edu.vn

76

BM. Sư phạm Anh văn

ksp-spav@ctu.edu.vn

77

BM. Sư phạm Địa lý

ksp-spdl@ctu.edu.vn

78

BM. Sư phạm Hóa học

ksp-sphh@ctu.edu.vn

79

BM. Sư phạm Lịch sử

ksp-spls@ctu.edu.vn

80

BM. Sư phạm Ngữ văn

ksp-spnv@ctu.edu.vn

81

BM. Sư phạm Pháp văn

ksp-sppv@ctu.edu.vn

82

BM. Sư phạm Sinh vật học

ksp-spsv@ctu.edu.vn

83

BM. Sư phạm Toán học

ksp-spth@ctu.edu.vn

84

BM. Sư phạm Vật lý

ksp-spvl@ctu.edu.vn

85

BM. Tâm lý - Giáo dục

ksp-tlgd@ctu.edu.vn

86

TT. Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm

ksp-ttbdnvsp@ctu.edu.vn

  KHOA THỦY SẢN  
87

Văn phòng

kts-vp@ctu.edu.vn

88

BM. Dinh dưỡng & Chế biến thủy sản

kts-bmddcbts@ctu.edu.vn

89

BM. Kỹ thụât nuôi hải sản

kts-bmktnhs@ctu.edu.vn

90

BM. Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước ngọt

kts-bmktnttsnn@ctu.edu.vn

91

BM. Sinh học & Bệnh thủy sản

kts-bmshbts@ctu.edu.vn

92

BM. Thủy sinh học ứng dụng

kts-bmtshud@ctu.edu.vn

93

BM. Quản lý & Kinh tế nghề cá

kts-bmqlktnc@ctu.edu.vn

94

TT. TH-Thựcnghiệm NTrồng HSản Kiên Lương-KG

kts-ttthtnnthskl@ctu.edu.vn

95

TT. UD & chuyển giao công nghệ thủy sản

kts-ttudcgcnts@ctu.edu.vn

  VIỆN NCPT ĐBSCL  
96

Văn phòng

vncptdbscl-vp@ctu.edu.vn

97

BM. Hệ thống Nông nghiệp

vncptdbscl-bmhtnn@ctu.edu.vn

98

BM. Kinh tế - Xã hội và Chính sách

vncptdbscl-bmktxhcs@ctu.edu.vn

99

BM. Tài nguyên cây trồng

vncptdbscl-bmtnct@ctu.edu.vn

  VIỆN NC&PT CNSH  
100

Văn phòng

vncptcnsh-vp@ctu.edu.vn

101

BM.Công nghệ Sinh học Phân tử

vncptcnsh-bmcnshpt@ctu.edu.vn

102

BM.Công nghệ Sinh học Vi sinh vật

vncptcnsh-bmcnshvsv@ctu.edu.vn

103

Tổ Sản xuất & Dịch vụ

vncptcnsh-tsxdv@ctu.edu.vn

  TRUNG TÂM HỌC LIỆU  
104

Văn phòng

tthl-vp@ctu.edu.vn

105

Tổ Công nghệ thông tin

tthl-tcntt@ctu.edu.vn

106

Tổ Dịch vụ thông tin

tthl-tdvtt@ctu.edu.vn

107

Tổ Tài nguyên thông tin

tthl-ttntt@ctu.edu.vn

  TT. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG  
108

Văn phòng

ttgdqp-vp@ctu.edu.vn

109

BM. Đường lối Quân sự

ttgdqp-bmdlqs@ctu.edu.vn

110

BM. Kỹ thuật - Chiến thuật

ttgdqp-bmktct@ctu.edu.vn

111

BM. Quân sự chung

ttgdqp-bmqsc@ctu.edu.vn

  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ  
112

Tổ Văn phòng

ttnn-vp@ctu.edu.vn

113

Tổ chuyên môn

ttnn-tcm@ctu.edu.vn

  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN  
114

Tổ Văn phòng - Chế độ chính sách

pctsv-tvpcdcs@ctu.edu.vn

115

Tổ Ngoại trú

pctsv-ngoaitru@ctu.edu.vn

116

Tổ Nội trú

pctsv-noitru@ctu.edu.vn

  PHÒNG ĐÀO TẠO  
117

Tổ Kế hoạch - Tổng hợp - Văn phòng

pdt-vp@ctu.edu.vn

118

Tổ Đào tạo sau đại học

pdt-tdtsdh@ctu.edu.vn

119

Tổ Liên kết đào tạo

pdt-tlkdt@ctu.edu.vn

120

Tổ NV Đào tạo & Khảo thí

pdt-tnvdtkt@ctu.edu.vn

  PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ  
121

TT. Tư vấn và hỗ trợ du học

phtqt-tttvhtdh@ctu.edu.vn

  PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP  
122

Tổ Văn phòng

pkhth-vp@ctu.edu.vn

123

Tổ Nhà khách

pkhth-tnk@ctu.edu.vn

124

Tổ Ô tô

pkhth-toto@ctu.edu.vn

  PHÒNG TÀI VỤ  
125

Tổ Tài chính

ptv-ttc@ctu.edu.vn

126

Tổ Kế toán

ptv-tkt@ctu.edu.vn

  PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ  
127

Tổ Tổ chức Cán bộ

ptccb-ttccb@ctu.edu.vn

128

Tổ Bảo vệ

ptccb-tbv@ctu.edu.vn

  PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC  
129

Phòng Thí nghiệm chuyên sâu

pqlkh-ptncs@ctu.edu.vn

  PHÒNG QUẢN TRỊ-THIẾT BỊ  
130

Tổ Quản lý nhà học - Phòng Quản trị - Thiết bị

pqttb-tqlnh@ctu.edu.vn

131

Tổ Quản trị

pqttb-tqt@ctu.edu.vn

132

Tổ Thiết bị

pqttb-qtb@ctu.edu.vn

  NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ  
133

Tổ In ấn

nxbdhct-tia@ctu.edu.vn

 

* Liên hệ:       Trần Thanh Điện

                     Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

                     Email: thanhdien@ctu.edu.vn; Điện thoại: (0292) 3830 307Các thông tin chỉ dẫn khác
Email hành chánh điện tử cấp Trường

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University