Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Email hành chánh điện tử
Email hành chánh điện tử cấp Trường

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL SỬ DỤNG TRONG HÀNH CHÁNH ĐIỆN TỬ
CẤP ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG

 

STT ĐƠN VỊ EMAIL
1 Ban Giám hiệu bgh@ctu.edu.vn
2 Khoa Công nghệ kcn@ctu.edu.vn
3 Khoa CNTT & Truyền thông kcntt@ctu.edu.vn
4 Khoa Dự bị Dân tộc kdbdt@ctu.edu.vn
5 Khoa Khoa học Chính trị kkhct@ctu.edu.vn
6 Khoa Khoa học Tự nhiên kkhtn@ctu.edu.vn
7 Khoa Khoa học XH & NV kkhxhnv@ctu.edu.vn
8 Khoa Kinh tế kkt@ctu.edu.vn
9 Khoa Luật kl@ctu.edu.vn
10 Khoa Môi trường & TNTN kmttntn@ctu.edu.vn
11 Khoa Ngoại ngữ knn@ctu.edu.vn
12 Khoa Nông nghiệp & SHƯD knnshud@ctu.edu.vn
13 Khoa Phát triển Nông thôn kptnt@ctu.edu.vn 
14 Khoa Sau Đại học ksdh@ctu.edu.vn 
15 Khoa Sư phạm ksp@ctu.edu.vn 
16 Khoa Thủy sản kts@ctu.edu.vn
17 Bộ môn Giáo dục Thể chất bmgdtc@ctu.edu.vn
18 Viện Nghiên Cứu Biến đổi Khí Hậu vbdkh@ctu.edu.vn
19 Viện NCPT Đồng bằng Sông Cửu Long vncptdbscl@ctu.edu.vn
20 Viện NC & PT Công nghệ Sinh học vncptcnsh@ctu.edu.vn
21 Trường Trung học phổ thông thực hành sư phạm thptthsp@ctu.edu.vn
22 Trung tâm Công nghệ Phần mềm ttpm@ctu.edu.vn
23 Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ
ttcgcndv@ctu.edu.vn
24 Trung tâm Đảm bảo Chất lượng ttdbcl@ctu.edu.vn
25 Trung tâm Đánh giá năng lực Ngoại ngữ ttdgnlnn@ctu.edu.vn
26 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng ttgdqp@ctu.edu.vn
27 Trung tâm Học liệu tthl@ctu.edu.vn
28 Trung tâm Liên kết Đào tạo ttlkdt@ctu.edu.vn
29 Trung tâm Ngoại ngữ ttnn@ctu.edu.vn
30 Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng tttt-qtm@ctu.edu.vn 
31 Phòng Công tác Chính trị pctct@ctu.edu.vn
32 Phòng Công tác Sinh viên pctsv@ctu.edu.vn
33 Phòng Đào tạo pdt@ctu.edu.vn
34 Phòng Hợp tác Quốc tế phtqt@ctu.edu.vn
35 Phòng Kế hoạch Tổng hợp pkhth@ctu.edu.vn
36 Phòng Quản lý Khoa học pqlkh@ctu.edu.vn
37 Phòng Quản trị-Thiết bị pqttb@ctu.edu.vn
38 Phòng Tài vụ ptv@ctu.edu.vn
39 Phòng Thanh tra - Pháp chế pttpc@ctu.edu.vn
40 Phòng Tổ chức-Cán bộ ptccb@ctu.edu.vn
41 Ban Quản lý Công trinh bqlct@ctu.edu.vn
42 Ban QLDA Nâng cấp Trường ĐHCT pmu.oda@ctu.edu.vn
43 Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ nxbdhct@ctu.edu.vn
44 Tòa soạn Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT tapchidhct@ctu.edu.vn
45 Văn phòng Ðảng ủy vpdu@ctu.edu.vn
46 Công Ðoàn Trường vpcongdoan@ctu.edu.vn
47 Ðoàn Thanh niên Cộng sản HCM & Hội Sinh viên dtn@ctu.edu.vn
48 Hội Cựu chiến binh hccb@ctu.edu.vn
49 Hội Cựu Sinh viên hcsv@ctu.edu.vn
50 Công ty TNHHMTV ĐT-PT Công nghệ ĐHCT cttnhhmtv@ctu.edu.vn

* Các địa chỉ email hành chánh điện tử trên đây thuộc mail group hcdt@ctu.edu.vn
 * Liên hệ: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
   Email: thanhdien@ctu.edu.vn; Điện thoại: (0292) 3830 307Các thông tin chỉ dẫn khác
Email hành chánh điện tử cấp Bộ môn

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University