Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản

KHOA THỦY SẢN

 

-  Trưởng Khoa (ông Trương Quốc Phú) 

(0292) 3872 211

-  Phó Trưởng Khoa (ông Vũ Ngọc Út)

(0292) 3872 201

-  Phó Trưởng Khoa (ông Trần Ngọc Hải)

(0292) 3872 202

-  Phó Trưởng Khoa (ông Nguyễn Thanh Long)

(0292) 3872 278

Văn phòng Khoa

   + P. Chánh VP Khoa + TL Giáo vụ (cô Trần Thị Hồng Hạnh)

   + TL Đào tạo sau đại học

   + Văn thư

(0292) 3835 701

   + Trợ lý Khoa / Số fax Khoa

(0292) 3834 037 / (0292) 3830 323

   + Kế toán + TL Nghiên cứu khoa học

(0292) 3830 961

       + TL Thiết bị (0292) 3872 203
   -   Thư viện Khoa (0292) 3872 206
   -   Bảo vệ Khoa (0292) 3872 207

Quản lý nhà học

(0292) 3872 204

Bm. Dinh Dưỡng & Chế Biến Thủy Sản

 

-  Trưởng Bộ môn (bà Đỗ Thị Thanh Hương)

(0292) 3872 217

-  Văn phòng Bộ môn

(0292) 3830 931 / (0292) 3872 212

-  Phòng thí nghiệm

(0292) 3872 208

-  Văn phòng Dự án Aahrus

(0292) 3733 524

Bm. Bệnh học Thủy Sản

 

-  Trưởng Bộ môn (bà Đặng Thị Hoàng Oanh)

(0292) 3834 532

-  P. Trưởng Bộ môn (bà Trần Thị Tuyết Hoa)

(0292) 3872 216

-  Văn phòng Bô môn

(0292) 3830 247 / (0292) 3872 218

-  Phòng giảng viên (bà Từ Thanh Dung,...)

(0292) 3872 215

Bm. Quản Lý & Kinh Tế Nghề Cá

 

-  P. Trưởng Bộ môn (ông Trần Đắc Định)

(0292) 3872 220

-  Văn phòng Bộ môn

(0292) 3831 587 / (0292) 3872 219

-  Văn phòng Nhóm nguồn lợi

(0292) 3872 210

Bm. Thủy Sinh Học ứng Dụng

 

-  Trưởng Bộ môn (bà Phạm Thị Tuyết Ngân)

(0292) 3830 046 / (0292) 3872 221

-  Văn phòng Bộ môn

 (0292) 3733 523 / (0292) 3872 223

Bm. Kỹ Thuật Nuôi Thủy Sản Nước Ngọt

 

-  Trưởng Bộ môn (ông Dương Nhật Long)

(0292) 3872 205

-  P. Trưởng Bộ môn (ông Phạm Thanh Liêm)

(0292)  3872 208

-  P. Trưởng Bộ môn (ông Bùi Minh Tâm)

(0292) 3872 214

- Văn phòng Bộ môn

(0292) 3831 542 / (0292) 3872 205

Bm. Kỹ Thuật Nuôi Hải Sản

 

-  Trưởng Bộ môn (ông Nguyễn Văn Hòa)

(0292) 3872 209

- P. Trưởng Bộ môn (bà Nguyễn Thị Ngọc Anh)

(0292) 3872 213

-  Văn phòng Bộ môn 

(0292) 3830 246 / (0292) 3872 209Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University