Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên

Khoa môi tRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 

- Trưởng Khoa (ông Nguyễn Hiếu Trung)

(0292) 3872 028

- Phó Trưởng khoa (ông Lê Hoàng Việt)

(0292) 3834 539

- Phó Trưởng khoa (ông Nguyễn Văn Công)

(0292) 3872 029

- Phó Trưởng khoa (ông Nguyễn Xuân Hoàng)

(0292) 3872 299

- Chánh văn phòng Khoa

(0292) 3872 032

- Văn phòng Khoa

(0292) 3831 068

- BM. Khoa học môi trường

(0292) 3830 635/( 0710) 3872 032

- BM. Kỹ thuật môi trường

(0292) 3872 030

- BM. Quản lý môi trường

(0292) 3872 031

- Phòng đánh giá-QHSDTNĐĐ-BĐS

(0292) 3872 033

- Phòng giảng viên sau đai học

(0292) 3872 034

- BM. Tài nguyên đất đai

(0292) 3831 005/(0292) 3872 033

- PTN. Quản lý môi trường

(0292) 3872 034

- PTN. Sinh môi trường

(0292) 3872 036

- Thư viện

(0292) 3872 035

- Dự án CLUES

Tel: (0292) 3734 571 / Fax: (0292) 3734 581

- Văn phòng Đoàn (Bảo vệ ngoài giờ làm việc)

(0292) 3872 037Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University