Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế

KHOA KINH TẾ

Tel/Fax: (0292) 3839 168

- Trưởng Khoa (ông Võ Thành Danh)

(0292) 3839 089

- Phó Trưởng khoa (ông Lê Khương Ninh)

(0292) 3734 618

- Phó Trưởng khoa  (ông Lưu Thanh Đức Hải)

(0292) 3734 616

- Phó Trưởng khoa  (ông Trương Đông Lộc)

(0292) 3734 617

- Văn phòng Khoa

(0292) 3838 831

- VP. Đoàn khoa

(0292) 3734 604

- TT. Tư vấn và đào tạo kinh tế

(0292) 3840 254

- Thư viện

(0292) 3734 605

- Phòng máy tính

(0292) 3734 602

- Phòng thính thị

(0292) 3734 601

- Bảo vệ

(0292) 3734 600

- Tổ Ngoại ngữ và VP. Dự án

(0292) 3734 603

- BM. Du lịch lữ hành

(0292) 3872276

- BM. Kế toán- Kiểm toán

(0292) 3734 615

- BM. Kinh doanh quốc tế

(0292) 3872277

- BM. Kinh tế

(0292) 3734 612

- BM. Kinh tế Nông nghiệp & Tài nguyên môi trường

(0292) 3734 611

- BM. Marketing & Du lịch - Dịch vụ

(0292) 3734 610

- BM. Quản trị kinh doanh

(0292) 3734 608

- BM. Tài chính - Ngân hàng

(0292) 3734 607Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University