Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Chi dan tim kiem
Điện thoại liên hệ công tác với các đơn vị thuộc Trường
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Chính trị

Khoa KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

 

- Quyền Trưởng Khoa (ông Lê Ngọc Triết)

(0292) 3872 004

- Phó Trưởng khoa (ông Trần Văn Hiếu)

(0292) 3872 005

- Văn phòng Khoa

(0292) 3872 006

- BM. Đường lối CM Đảng cộng sản Việt Nam

(0292) 3872 009

- BM. Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

(0292) 3872 008

- BM. Tư tưởng Hồ Chí Minh

(0292) 3872 007

- VP. Đoàn thể

(0292) 3872 011

- Thư viện

(0292) 3872 010

- Phòng Giảng viên (Bảo vệ ngoài giờ làm việc)

(0292) 3872 056Các thông tin chỉ dẫn khác
Hướng dẫn cách gọi
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ
Liên hệ công tác Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
Liên hệ công tác Khoa Dự bị dân tộc
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Tự nhiên
Liên hệ công tác Khoa Kinh tế
Liên hệ công tác Khoa Luật
Liên hệ công tác Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên
Liên hệ công tác Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Liên hệ công tác Khoa Sư phạm
Liên hệ công tác Khoa Thủy sản
Liên hệ công tác VP Đảng Ủy - Đoàn thể - Ban Giám hiệu
Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
Liên hệ công tác Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Liên hệ công tác Các Trung tâm
Liên hệ công tác Các Phòng, Ban
Các số máy đặc biệt
Liên hệ công tác Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Liên hệ công tác Khoa Phát triển nông thôn
Liên hệ công tác Khoa Sau đại học
Liên hệ công tác Viện nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học
Liên hệ công tác Trường THPT Thực hành Sư phạm
Liên hệ công tác khoa Ngoại ngữ

Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University