← Quay lại

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL SỬ DỤNG TRONG HÀNH CHÁNH ĐIỆN TỬ
CẤP BỘ MÔN HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

STT

ĐƠN VỊ

EMAIL

KHOA CÔNG NGHỆ

1

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

BM.Công nghệ Hóa học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

BM. Điện tử - Viễn thông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

BM. Kỹ thuật Điện

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

BM. Kỹ thuật Cơ khí

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

BM. Kỹ thuật Xây dựng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

BM. Kỹ thuật Thủy lợi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

BM. Kỹ thuật Công trình giao thông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

BM. Quản lý Công nghiệp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

BM. Tự động hóa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

TT. Điện - Điện tử

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

TT. Nghiên cứu - ứng dụng Công nghệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

TT.Tư vấn & Kiểm định xây dựng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Xưởng Thiết bị Trường học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA CNTT & TRUYỀN THÔNG

13

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

BM. Công nghệ phần mềm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

BM. Hệ thống Thông tin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

BM. Khoa học Máy tính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

BM. Mạng Máy tính & Truyền thông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Tổ Kỹ thuật máy tính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

TT. Công nghệ phần mềm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

TT. Đào tạo mạng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

TT. Điện tử - Tin học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA DỰ BỊ DÂN TỘC

22

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

23

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

BM. Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

BM. Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

BM. Tư tưởng Hồ Chí Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27

Tổ Phương pháp giáo dục lý luận Chính trị

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

28

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29

BM. Hóa học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30

BM. Sinh vật học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31

BM. Tin học ứng dụng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32

BM. Toán học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33

BM. Vật lý học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA KHXH & NHÂN VĂN

34

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35

BM. Lịch sử - Địa lý - Du lịch

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36

BM. Ngữ văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37

BM. Ngoại ngữ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38

BM. Quản trị Thông tin - Thư viện

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39

BM. Xã hội học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA KINH TẾ & QTKD

40

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41

BM. Kế toán - Kiểm toán

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

42

BM. Kinh doanh quốc tế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43

BM. Kinh tế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

44

BM. Kinh tế Nông nghiệp & Kinh tế TN - MT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

45

BM. Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

46

BM. Marketing & Du lịch - Dịch vụ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

47

BM. Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

48

BM. Quản trị kinh doanh & Tiếp thị

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

49

BM. Tài chánh - Ngân hàng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

50

TT. Hợp tác xã Nông nghiệp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

51

TT. Đào tạo & Tư vấn Kinh tế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA LUẬT

52

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

53

BM. Luật Hành chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

54

BM. Luật Thương mại

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

55

BM. Luật Tư pháp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

56

TT. Luật so sánh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN

57

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

58

BM. Khoa học Môi trường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

69

BM. Kỹ thuật Môi trường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60

BM. Quản lý Môi trường &Tài nguyên Thiên nhiên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

61

BM. Tài nguyên Đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA NÔNG NGHIỆP

62

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

63

BM. Bảo vệ thực vật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64

BM. Chăn nuôi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

65

BM. Công nghệ Thực phẩm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

66

BM. Di truyền - Giống nông nghiệp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

67

BM. Khoa học Cây trồng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

68

BM. Khoa học Đất

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

69

BM. Môi trường & Bảo vệ tài nguyên TN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

70

BM. Sinh lý - Sinh hóa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

71

BM. Thú y

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

72

TT. Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

73

Trại Thực nghiệm Nông nghiệp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA SƯ PHẠM

74

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

75

BM. Sư phạm Anh văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

76

BM. Sư phạm Địa lý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

77

BM. Sư phạm Hóa học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

78

BM. Sư phạm Lịch sử

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

79

BM. Sư phạm Ngữ văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

80

BM. Sư phạm Pháp văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

81

BM. Sư phạm Sinh vật học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

82

BM. Sư phạm Toán học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

83

BM. Sư phạm Vật lý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

84

BM. Tâm lý - Giáo dục

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

85

TT. Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA THỦY SẢN

86

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

87

BM. Dinh dưỡng & Chế biến thủy sản

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

88

BM. Kỹ thụât nuôi hải sản

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

89

BM. Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước ngọt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

90

BM. Sinh học & Bệnh thủy sản

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

91

BM. Thủy sinh học ứng dụng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

92

BM. Quản lý & Kinh tế nghề cá

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

93

TT. TH-Thựcnghiệm NTrồng HSản Kiên Lương-KG

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

94

TT. UD & chuyển giao công nghệ thủy sản

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VIỆN NCPT ĐBSCL

95

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

96

BM. Hệ thống Nông nghiệp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

97

BM. Kinh tế - Xã hội và Chính sách

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

98

BM. Tài nguyên cây trồng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VIỆN NC&PT CNSH

99

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

100

BM.Công nghệ Sinh học Phân tử

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

101

BM.Công nghệ Sinh học Vi sinh vật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

102

Tổ Sản xuất & Dịch vụ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU

103

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

104

Tổ Công nghệ thông tin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

105

Tổ Dịch vụ thông tin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

106

Tổ Tài nguyên thông tin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TT. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

107

Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

108

BM. Đường lối Quân sự

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

109

BM. Kỹ thuật - Chiến thuật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

110

BM. Quân sự chung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

111

Tổ Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

112

Tổ chuyên môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

113

Tổ Văn phòng - Chế độ chính sách

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

114

Tổ Ngoại trú

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

115

Tổ Nội trú

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG ĐÀO TẠO

116

Tổ Kế hoạch - Tổng hợp - Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

117

Tổ Đào tạo sau đại học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

118

Tổ Liên kết đào tạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

119

Tổ NV Đào tạo & Khảo thí

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

120

TT. Tư vấn và hỗ trợ du học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

121

Tổ Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

122

Tổ Nhà khách

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

123

Tổ Ô tô

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG TÀI CHÍNH

124

Tổ Tài chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

125

Tổ Kế toán

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ

126

Tổ Tổ chức Cán bộ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

127

Tổ Bảo vệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

128

Phòng Thí nghiệm chuyên sâu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG QUẢN TRỊ-THIẾT BỊ

129

Tổ Quản lý nhà học - Phòng Quản trị - Thiết bị

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

130

Tổ Quản trị

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

131

Tổ Thiết bị

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

132

Tổ In ấn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Liên hệ: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3830 308

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 22891447

Đang trực tuyến: 291