Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Van ban dieu hanh cap Trung Uong
Đào tạo chuyển tiếp lên trình độ đại học

» Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp
- Thỏa thuận
- Quyết định
- Chương trình đào tạo

» Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long
- Thỏa thuận
- Quyết định
- Chương trình đào tạo

 


Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University