BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-------------------------------------
Số: 24 /ĐHCT-QTTB   
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Cần Thơ, ngày 06 tháng 01 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v tổng kiểm kê tài sản thời điểm 0 giờ, ngày 01.01.2012


 

                        Kính gởi: Thủ Trưởng các đơn vị

                       

Căn cứ Luật Quản lư, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lư, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lư, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lư, tính hao ṃn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác quản lư tài sản, cuối năm tài chính các đơn vị phải tổ chức kiểm kê tài sản. Việc kiểm kê phải đảm bảo số liệu thực tế và phù hợp với số liệu theo dơi trên sổ sách.

Thông qua việc kiểm kê tài sản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và từ đó có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, xin thanh lư, không cần dùng đề nghị điều đi, có kế họach đầu tư mua sắm mới.  

  

Trong những năm gần đây, công tác quản lư tài sản trong Trường ngày càng chặt chẽ và đi vào nề nếp. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lư tài sản và nắm chắc số liệu tài sản hiện có, Ban Giám Hiệu đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo đến tất cả các Bộ môn, Tổ công tác trực thuộc thực hiện tổng kiểm kê tất cả các tài sản bao gồm: tài sản cố định và công cụ, dụng cụ có đến 0 giờ, ngày 01.01.2012 (kể cả những tài sản chưa được đưa vào sổ sách theo dơi quản lư từ trước đến nay) ở tất cả các nguồn vốn; Là cơ sở để Nhà trường lập danh mục tài sản cố định theo tiêu chuẩn mới đúng theo nội dung Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính như phần trên đă nêu; Nội dung thông báo cụ thể như sau:

  

I. THỜI GIAN TỔNG KIỂM KÊ VÀ ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU SAU KIỂM KÊ:

- Thời điểm kiểm kê: 0 giờ, ngày 01 tháng 01 năm 2012;

- Thời gian tiến hành kiểm kê ở các đơn vị: từ  10.01.2012 đến 17.02.2012;

- Thời gian nộp báo cáo kiểm kê: từ 20.02.2012 đến 24.02.2012;

- Địa điểm nộp báo cáo kiểm kê: Tại Pḥng Quản trị - Thiết bị.  
 

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM KÊ:

   1. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (TSCĐ) của tất cả các nguồn vốn: ngân sách Nhà nước và có nguồn gốc ngân sách nhà nước (kể cả đất đai trong khuôn viên của đơn vị đang quản lư, nhà cửa và vật kiến trúc của các đơn vị ở khu 1, khu 2, khu 3 và các khu vực khác của Trường đang quản lư và sử dụng). Đối với diện tích đất, diện tích nhà cửa-vật kiến trúc, Ban kiểm kê Trường sẽ có kế hoạch hỗ trợ cho Ban kiểm kê của các đơn vị 

   2. TÀI SẢN LÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ (Tài sản không phải là tài sản cố định) của tất cả các nguồn vốn ngân sách Nhà nước và có nmguồn gốc ngân sách nhà nước.

   Đối với các các đơn vị có tham gia sản xuất kinh doanh phải tiến hành kiểm kê tài sản cố định và công cụ lao động để làm cơ sở theo dơi số liệu sổ sách báo cáo kế toán của đơn vị và chỉ báo cáo phần kiểm kê tài sản cố định cho Ban kiểm kê Trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

    1. Tổ chức: 

        - BAN KIỂM KÊ TRƯỜNG 

     

1.

Ông Lê Quang Trí, Phó Hiệu Trưởng

Trưởng Ban

     

2.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu, P.Trưởng P.Quản trị - Thiết bị

Phó trưởng Ban

     

3.

Ông Vơ Xuân Thắng, Trưởng Pḥng Thanh tra – Pháp chế

Thành viên

     

4.

Ông Lê Trung Hiếu, Trưởng P.Quản trị - Thiết bị

Thành viên

     

5.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Pḥng Tài vụ

Thành viên

     

6.

Ông Trần Nam Hải, Pḥng Tài vụ

Thành viên

     

7.

Ông Trần Văn Phấn, P.Trưởng Ban QL Công tŕnh

Thành viên

     

8.

Ông Phạm Văn Út, Pḥng Quản trị - Thiết bị

Thành viên

     

9.

Ông Trần Phong Phú, Pḥng Quản trị - Thiết bị

Thành viên

     

10.

Ông Phùng Phước Hưng, Pḥng Quản trị - Thiết bị

Thành viên

     

11.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Pḥng Quản trị - Thiết bị

Thành viên

     

12.

Ông Dương Minh Hoàng, Pḥng Quản trị - Thiết bị

Thành viên

     

13.

Ông Trần Thiên Phú, Pḥng Quản trị - Thiết bị

Thành viên

     

14.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Pḥng Quản trị - Thiết bị

Thành viên

     

15.

Bà Vũ Ánh Nguyệt, Pḥng Quản trị - Thiết bị

Thành viên

        

       - BAN KIỂM KÊ (KK) ĐƠN VỊ

                    1. Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng đơn vị được ủy quyền: Trưởng Ban Kiểm kê đơn vị;

                    2. 01 đến 02 thành viên được giao nhiệm vụ hỗ trợ quản lư và sử dụng tài sản của đơn vị;

                    3. Các Tổ kiểm kê ở các Bộ môn, Tổ công tác trực thuộc đơn vị (từ 02 đến 03 thành viên cho mỗi Bộ môn hay Tổ Công tác trực thuộc đơn vị).

        - BAN KIỂM KÊ (KK) CHƯƠNG TR̀NH, DỰ ÁN

                    1. Chủ nhiệm Chương tŕnh, dự án: Trưởng Ban kiểm kê Chương tŕnh, dự án

                    2. 02 đến 03 thành viên được giao nhiệm vụ hỗ trợ quản lư và sử dụng tài sản của Chương tŕnh, dự án. 

    2. Thực hiện kiểm kê và ghi chép các biểu mẫu:  

         Việc kiểm kê tài sản cần thực hiện các công việc chính như sau:

              2.1. Đối với tài sản là ngân sách Nhà nước và có nguồn gốc ngân sách Nhà nước: 

               - Kiểm kê diện tích đất đai trong khuôn viên của đơn vị hiện đang quản lư theo mẫu: DD_2012.

 - Đối với TSCĐ là Nhà cửa - Vật kiến trúc, kiểm kê thực tế và ghi chép vào biểu mẫu: TSCD_NCVKT_2012 có đến 0 giờ, ngày 01/01/2012;

               - Kiểm kê thực tế toàn bộ tài sản và ghi chép vào biểu mẫu bao gồm: tài sản cố định (mẫu TSCD_2012) và công cụ, dụng cụ (mẫu CC_2012) có đến 0 giờ, ngày 01/01/2012;

               - Lập danh mục TSCĐ đề nghị điều chuyển, xin thanh lư của đơn vị nếu có (đề xuất phương thức thanh lư tài sản cụ thể - Biểu mẫu TL_2012).        

         2.2. Đối với tài sản thuộc các Chương tŕnh, dự án đang hoạt động: 

              - Ban Kiểm kê Chương tŕnh, dự án thực hiện kiểm kê diện tích đất đai của Chương tŕnh, dự án hiện đang quản lư theo mẫu: DD_DA_2012 (nếu có), kiểm kê toàn bộ tài sản và ghi chép vào biểu mẫu bao gồm: Đối với TSCĐ là Nhà cửa - Vật kiến trúc, kiểm kê thực tế và ghi chép vào biểu mẫu: TSCD_NCVKT_DA_2012, đối với tài sản cố định là máy móc, thiết bị (mẫu TSCD_DA_2012) và đối với tài sản là công cụ, dụng cụ (mẫu CC_DA_2012) thuộc chương tŕnh, dự án đang hoạt động.

              - Lập danh mục TSCĐ thuộc Chương tŕnh, dự án đề nghị điều chuyển, xin thanh lư của đơn vị nếu có (đề xuất phương thức thanh lư tài sản cụ thể - Biểu mẫu TLDA_2012).

               2.3. Đối với tài sản thuộc các Chương tŕnh, dự án đă kết thúc : 

             - Đề nghị Ban Quản lư dự án thực hiện việc kiểm kê thực hiện kiểm kê diện tích đất đai của Chương tŕnh, dự án hiện đang quản lư theo mẫu: DD_DAKT_2012 (nếu có), kiểm kê tàn bộ tài sản của chương tŕnh, dự án từ khi h́nh thành dự án cho đến thời điểm kết thúc dự án (dự án kết thúc trong năm 2011) theo Biên bản kiểm kê tài sản của chương tŕnh, dự án kết thúc (mẫu TSDA_KT_2012). Trong quá tŕnh kiểm kê, nếu phát hiện thừa, thiếu tài sản phải ghi rơ trong biên bản, xác định rơ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất biện pháp xử lư theo quy định hiện hành;

             - Tài sản của Chương tŕnh, dự án khi kết thúc, đề nghị  Ban Quản lư dự án đề xuất việc xử lư tài sản theo các h́nh thức như: điều chuyển, chuyển nhượng, thanh lư và được lập theo Bảng tổng hợp danh mục tài sản của dự án kết thúc đề nghị xử lư (mẫu XLTSDA_KT_2012)

                Sau khi nhận được thông báo này, các đơn vị tự tiến hành triển khai và tổ chức kiểm kê thực tế tại đơn vị theo đúng thời gian và nội dung hướng dẫn của thông báo này. Ban kiểm kê Trường sẽ cử cán bộ giám sát công tác kiểm kê ở một số đơn vị trọng điểm.

               Đề nghị các đơn vị thực hiện việc kiểm kê tài sản và ghi chép đúng biểu mẫu theo quy định (đính kèm các biểu mẫu).

               Mọi trường hợp có chênh lệch thừa, thiếu thông qua việc kiểm kê thực tế và số liệu trên sổ sách hiện đang quản lư, đề nghị đơn vị xác định rơ ràng - thuyết minh lư do và phối  hợp cùng Ban Kiểm kê Trường đề xuất biện pháp xử lư cụ thể.  

               Đây là nhiệm vụ thường xuyên hằng năm về công tác quản lư tài sản, Ban Giám Hiệu đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần nội dung thông báo này. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Giám Hiệu nếu để tài sản ngoài sổ sách theo dơi quản lư. 

               Những điểm nào chưa rơ, đề nghị các đơn vị cử người đến liên hệ trực tiếp với Bộ phận thường trực Ban Kiểm kê Trường (Pḥng Quản trị - Thiết  bị) để được giải thích, làm rơ../.

 

  KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đă kư)

 

Lê Quang Trí

                                                                                               

       

 Ghi chú:

Đính kèm các biểu mẫu kiểm kê:  DD_2012, TSCD_2012,  CC_2012, TL_2012, TLDA_2012, DD_DA_2012, TSCD_DA_2012, CC_DA_2012, DD_DAKT_2012, TSDA_KT_2012, XLTSDA_KT_2012, TSCD_NCVKT_2012, TSCD_NCVKT_DA_2012; 

-  Đính kèm văn bản hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu.